Sơ Lược Về Ag + H2So4 Đặc Nóng Không ? Sơ Lược Về Ag

Ag H2SO4: Ag chức năng H2SO4 đặc 

1. Phương trình phản nghịch ứng Ag tính năng H2SO4 đặc 4. Tính chất hóa học tập của H2SO4 đặc

Ag + H2SO4 → Ag2SO4 + SO2 + H2O được Vn
Doc soạn hướng dẫn các bạn học sinh viết và thăng bằng phương trình phản bội ứng lão hóa khử. Hy vọng các bạn học sinh thay chắc các bước cũng như vận dụng xuất sắc vào giải những dạng bài tập. 


2. Điểu khiếu nại phản ứng xảy ra Ag tính năng H2SO4 đặc 

Nhiệt độ thường 

3. Hiện tượng kỳ lạ sau phản nghịch ứng 

Bạc tung dần, xuất hiện khí không màu, giữ mùi nặng hắc chính là lưu huỳnh đioxit (SO2) 

4. đặc thù hóa học tập của H2SO4 quánh

Trong H2SO4 thì S gồm mức oxi hóa +6 cao nhất nên H2SO4 đặc gồm tính axit mạnh, oxi hóa khỏe khoắn và tất cả tính háo nước.

Bạn đang xem: Ag + h2so4 đặc

Có những đặc điểm hóa học riêng

4.1. Axit sunfuric đặc tính năng với kim sa thải (Au, Pt)

Axit sunfuric tác dụng với kim loại tạo muối với nhiều thành phầm oxi hóa không giống nhau như SO2, H2S, S.

Ví dụ:

Cu + H2SO4 → Cu
SO4 + SO2 + H2O

Fe + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O

Fe, Al, Cr bị thụ động hóa trong dung dịch HNO3 đặc, nguội 

4.2. Tính háo nước của axit sunfuric đặc

C12H22O11

*
11H2O + 12C

4.3. Axit sunfuric đặc tác dụng với phi kim

C + 2H2SO4 sệt nóng → CO2 + 2SO2 + 2H2O


S + 2H2SO4 đặc nóng → 3SO2 + 2H2O

4.4. Axit sunfuric đặc chức năng với các chất khử khác

H2SO4 quánh nóng + 8HI → H2S + 4I2 + 4H2O

5. Bài xích tập vận dụng liên quan

Câu 1. Trong những trường đúng theo sau, trường thích hợp nào có thể hoà tan hoàn toàn chất rắn?

A. Cho hỗn hợp Ag, Ag2O vào dung dịch H2SO4 loãng.

B. Cho hỗn hợp Cu, Fe, Sn vào hỗn hợp Fe
Cl3.

C. Cho tất cả hổn hợp Al, fe vào hỗn hợp HNO3 sệt nguội.

D. Cho tất cả hổn hợp Na, Mg vào H2O.


Xem đáp án
Đáp án B

Cho Sn vào hỗn hợp Fe
Cl3

Sn + 2Fe3+ → Sn2+ + 2Fe2+

Cu vào hỗn hợp Fe
Cl3

2 Fe
Cl3 + Cu → 2Fe
Cl2 + Cu
Cl2

Fe vào hỗn hợp Fe
Cl3

Fe + 2Fe
Cl3 → 3Fe
Cl2


Câu 2. Cho các thành phần hỗn hợp bột 2 kim loại Fe và Cu vào hỗn hợp Ag
NO3 sau làm phản ứng thu được hỗn hợp rắn có 2 kim loại. Dung dịch sau bội nghịch ứng gồm những chất

A. Fe(NO3)3 và Ag
NO3

B. Fe(NO3)3 với Cu(NO3)2

C. Ag
NO3 và Cu(NO3)2

D. Fe(NO3)2 và Cu(NO3)2


Xem đáp án
Đáp án D

Phương trình làm phản ứng :

Fe + 2Ag
NO3 → Fe(NO3)2 + 2Ag

Cu + 2Ag
NO3 → Cu(NO3)2 + 2Ag

Chất rắn Y gồm 2 sắt kẽm kim loại là Cu cùng Ag; dung dịch X gồm Cu(NO3)2 và Fe(NO3)2


Câu 3. phần đông dung dịch nào sau đây không hoà tung được Cu?

A. Hỗn hợp muối Fe3+

B. Dung dịch HNO3 loãng

C. Dung dịch muối Fe2+

D. Dung dịch hỗn hợp HCl với Na
NO3


Xem đáp án
Đáp án C

Dung dịch Fe2+ không tổ hợp được Cu kim loại.

Phương trình chất hóa học xảy ra

Cu + 2Fe(NO3)3 → 2Fe(NO3)2 + Cu(NO3)2

3Cu + 8Na
NO3 + 8HCl → 3Cu(NO3)2 + 2NO + 8Na
Cl + 4H2O

3Cu + 8HNO3 → 3Cu(NO3)2 + 2NO + 4H2O


Câu 4. mang lại a gam Ag chức năng hoàn toàn với hỗn hợp H2SO4 quánh dư nhận được 4,48 lit khí SO2 (đktc). Giá trị a là

 A. 47,2 gam

B. 43,2 gam

C. 46,8 gam

D. 46,6 gam


Xem đáp án
Đáp án B

Phương trình hóa học

2Ag + 2H2SO4 → Ag2SO4 + SO2 + 2H2O

n
SO2 = 0,2 mol 

Theo phương trình bội phản ứng ta có 

n
Ag = 2.n
SO2 = 0,1 mol => m
Ag = 0,4.108 = 43,2 gam


Câu 6. Một thanh kim loại M hóa trị 2 được nhúng vào trong 1 lít dung dịch Cu
SO4 0,5M. Sau khoản thời gian lấy thanh M ra và cân nặng lại ,thấy trọng lượng thanh tăng 8 gam, độ đậm đặc Cu
SO4 còn 0,3M. Hãy khẳng định kim các loại M?

A. Fe

B. Mg

C. Zn

D. Pb


Xem đáp án
Đáp án C

M + Cu2+ → M2+ + Cu

Số mol Cu2+ phản bội ứng là: 1.(0,5 – 0,3) = 0,2 mol

Độ tăng cân nặng của thanh kim loaị M:

M = m
Cu – m
M tung = 0,2.(64 – M) = 8

Suy ra: M = 24 là Zn


Câu 7. Cho m gam hỗn hợp bột các kim loại Ni cùng Cu vào dung dịch Ag
NO3 dư. Khuấy kĩ cho đến khi phản ứng xong thu được 54 gam kim loại. Còn mặt khác cũng mang lại m gam tất cả hổn hợp bột các kim một số loại trên vào dung dịch Cu
SO4 dư, khuấy kĩ cho tới khi bội phản ứng kết thúc, thu được kim loại có trọng lượng bằng (m + 0,5) gam. Quý giá của m là:

A. 15,5

B. 16

C. 12,5

D. 18,5


Xem đáp án
Đáp án A

Gọi n
Ni = a mol; n
Cu = b mol có trong m gam lếu láo hợp

Các làm phản ứng rất có thể xảy ra:

Ni + 2Ag+ → Ni2+ + 2Ag (1)

Cu + 2Ag+ → Cu2+ + 2Ag (2)

Ni + Cu2+ → Ni2+ + Cu (3)

- từ (3) → ∆m↑ = (64 – 59).a = 0,5

→ x = 0,1 mol (*) - tự (1) → n
Ag(1) = 0,2 mol

→ m
Ag(1) = 21,6 gam

→ m
Ag(2) = 54 – 21,6 = 32,4 gam → n
Ag(2) = 0,3 mol

→ y = 0,15 mol (**) - tự (*) ; (**) → m = 0,1.59 + 0,15.64 = 15,5 gam


Câu 8. Có 6 dung dịch hiếm hoi sau: Na
Cl, Na
Br, KI, HCl, H2SO4, KOH. Để phân biệt các dung dịch trên, ta hoàn toàn có thể dùng lần lượt các hợp hóa học nào sau đây?

A. Quì tím, khí clo, dung dịch HNO3

B. Dung dịch Ag
NO3, khí clo, hồ tinh bột

C. Quì tím, Ag
NO3, dung dịch Ba
Cl2

D. Phenolphtalein, dung dịch Pb(NO3)2


Xem đáp án
Đáp án C

Dùng quì tím nhận biết được 3 nhóm:

Nhóm 1 làm quỳ tím đưa sang color đỏ: HCl, H2SO4 

Nhóm thứ 2 làm quỳ tím đưa sang màu xanh lá cây là KOH

Nhóm máy 3 không làm đổi màu quỳ tím: Na
Cl, Na
Br, Na
I

Dùng Ba
Cl2 nhận thấy nhóm 1: Ống nghiệm vào xuất hiện kết tủa trắng thì dung dịch ban sơ là H2SO4 ; còn lại là HCl không hiện tượng

 H2SO4 + Ba
Cl2 → Ba
SO4 + 2 HCl 

Dùng Ag
NO3 để nhận ra nhóm 3: Ống nghiệm nào đến kết tủa white là Na
Cl, kết tủa quà nhạt là Na
Br, kết tủa rubi đậm là KI.

Phương trình bội phản ứng hóa học 

 Na
Cl + Ag
NO3 → Ag
Cl + Na
NO3 

 Na
Br + Ag
NO3 → Ag
Br + Na
NO3 

 Ag
NO3 + Na
I → Ag
I + Na
NO3 


Câu 9. Trong hỗn hợp muối Na
Cl gồm lẫn Na
Br với Na
I. Để một số loại hai muối hạt này thoát ra khỏi dung dịch Na
Cl nên thực hiện theo biện pháp nào dưới đây?

A. Cô cạn hỗn hợp rồi sục khí Cl2 đến dư vào

B. Mang lại hỗn hợp công dụng với dung dịch HCl đặc.

C. Mang đến hỗn hợp chức năng với Cl2 tiếp nối đun nóng.

D. đến hỗn hợp tính năng với Ag
NO3 kế tiếp đun nóng 


Xem đáp án
Đáp án A

Để các loại 2 muối này thoát ra khỏi Na
Cl, bạn ta mang đến dung dịch lếu láo hợp tác dụng với khí Cl2 dư, kế tiếp cô cạn dung dịch.

2Na
Br + Cl2 → 2Na
Cl + Br2

2Na
I + Cl2 → 2Na
Cl + I2


Câu 10. Nhận xét nào dưới đây không đúng về H2SO4?

A. H­­2SO4 tan tốt trong nước

B. Ở đk thường H2SO4 là hóa học rắn.

C. H2SO4 tất cả tính axit mạnh.

D. H2SO4 đặc có tính háo nước.


Xem đáp án
Đáp án B

Câu 11. Kết luận nào không nên khi nói đến H2SO4:

A. H2SO4 loãng có khá đầy đủ tính chất thông thường của axit.

B. Khi tiếp xúc với H2SO4 đặc dễ gây bỏng nặng.

Xem thêm: Kinh Nghiệm Cách Chọn Laptop Cho Sinh Viên Học Online 2023 Phù Hợp Với Ngành Học

C. Khi pha loãng axit sunfuric, chỉ được đến từ từ bỏ nước vào axit

D. H2SO4 sệt là chất hút nước mạnh


Xem đáp án
Đáp án C

Nguyên tắc pha loãng: Rót axit sunfuric (H2SO4) vào nước chứ không cần làm ngược lại.

Thao tác pha loãng: trộn nước tinh khiết vào ly thí nghiệm. đến axit sunfuric vào một cốc khác. Xác suất axit/nước bao nhiêu phụ thuộc vào vào độ loãng của dung dịch.


Câu 12. Dãy các chất không tác dụng được với dung dịch H2SO4 loãng là:

A. Zn, Zn
O, Zn(OH)2.

B. Cu, Cu
O, Cu(OH)2.

C. Na2O, Na
OH, Na2CO3.

D. Mg
O, Mg
CO3, Mg(OH)2.


Xem đáp án
Đáp án B

Oxit bazo, bazo và một số muối tác dụng được với hỗn hợp H2SO4 loãng

=> Đáp án: B vì gồm Cu đứng sau H2 không công dụng được cùng với H2SO4


.............................

Mời các bạn tham khảo thêm một số tư liệu liên quan 

Trên đây Vn
Doc đã gửi tới chúng ta bộ tư liệu rất hữu ích Ag + H2SO4 → Ag2SO4 + SO2 + H2O. Để có tác dụng cao rộng trong học tập, Vn
Doc xin trình làng tới chúng ta học sinh tài liệu chăm đề Toán 9, chăm đề đồ dùng Lí 9, triết lý Sinh học 9, Giải bài tập hóa học 9, Tài liệu tiếp thu kiến thức lớp 9 mà Vn
Doc tổng hợp và đăng tải.


Ngoài ra, Vn

Đánh giá bài viết
17 45.591
Chia sẻ bài xích viết
sắp xếp theo khoác định mới nhất Cũ nhất

Phương trình bội phản ứng


reviews cơ chế Theo dõi shop chúng tôi Tải áp dụng ghi nhận
*
Đối tác của Google
*

Ag + H2SO4 → Ag2SO4 + SO2 + H2O được boedionomendengar.com biên soạn hướng dẫn chúng ta học sinh viết và cân đối phương trình làm phản ứng lão hóa khử. Hy vọng chúng ta học sinh thế chắc quá trình cũng như vận dụng xuất sắc vào giải những dạng bài xích tập.


2. Điểu kiện phản ứng xảy ra Ag công dụng H2SO4đặc 

Nhiệt độ thường

3. Hiện tượng sau phản nghịch ứng 

Bạc tung dần, lộ diện khí ko màu, có mùi hắc đó là lưu huỳnh đioxit (SO2)

4. đặc điểm hóa học tập của H2SO4 đặc

Trong H2SO4 thì S bao gồm mức lão hóa +6 cao nhất nên H2SO4 đặc gồm tính axit mạnh, oxi hóa bạo dạn và gồm tính háo nước.

Có những tính chất hóa học tập riêng

4.1. Axit sunfuric đặc tác dụng với kim đào thải (Au, Pt)

Axit sunfuric tính năng với sắt kẽm kim loại tạo muối với nhiều sản phẩm oxi hóa không giống nhau như SO2, H2S, S.

Ví dụ:

Cu + H2SO4 → Cu
SO4 + SO2 + H2O

Fe + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O

Fe, Al, Cr bị bị động hóa trong dung dịch HNO3 đặc, nguội

4.2. Tính háo nước của axit sunfuric đặc

C12H22O11 

*
11H2O + 12C

4.3. Axit sunfuric đặc tính năng với phi kim

C + 2H2SO4 quánh nóng → CO2 + 2SO2 + 2H2O

S + 2H2SO4 sệt nóng → 3SO2 + 2H2O

4.4. Axit sunfuric đặc chức năng với những chất khử khác

H2SO4 sệt nóng + 8HI → H2S + 4I2 + 4H2O

5. Bài bác tập vận dụng liên quan

Câu 1. Trong những trường đúng theo sau, trường vừa lòng nào có thể hoà tan trọn vẹn chất rắn?


A. Cho hỗn hợp Ag, Ag2O vào hỗn hợp H2SO4 loãng.

B. Cho tất cả hổn hợp Cu, Fe, Sn vào hỗn hợp Fe
Cl3.

C. Cho tất cả hổn hợp Al, sắt vào dung dịch HNO3 đặc nguội.

D. Cho các thành phần hỗn hợp Na, Mg vào H2O.


Đáp Án bỏ ra Tiết
Đáp án B Cho Sn vào dung dịch Fe
Cl3

Sn + 2Fe3+ → Sn2+ + 2Fe2+

Cu vào dung dịch Fe
Cl3

2 Fe
Cl3 + Cu → 2Fe
Cl2 + Cu
Cl2

Fe vào hỗn hợp Fe
Cl3

Fe + 2Fe
Cl3 → 3Fe
Cl2


Câu 2. Cho hỗn hợp bột 2 sắt kẽm kim loại Fe và Cu vào hỗn hợp Ag
NO3 sau phản bội ứng thu được các thành phần hỗn hợp rắn gồm 2 kim loại. Dung dịch sau phản nghịch ứng gồm các chất

A. Fe(NO3)3 và Ag
NO3

B. Fe(NO3)3 và Cu(NO3)2

C. Ag
NO3và Cu(NO3)2

D. Fe(NO3)2 và Cu(NO3)2


Đáp Án bỏ ra Tiết
Đáp án D Phương trình bội nghịch ứng :

Fe + 2Ag
NO3 → Fe(NO3)2 + 2Ag

Cu + 2Ag
NO3 → Cu(NO3)2 + 2Ag

Chất rắn Y tất cả 2 sắt kẽm kim loại là Cu và Ag; dung dịch X có Cu(NO3)2 và Fe(NO3)2


Câu 3. Những hỗn hợp nào tiếp sau đây không hoà chảy được Cu?

A. Hỗn hợp muối Fe3+

B. Hỗn hợp HNO3 loãng

C. Dung dịch muối Fe2+

D. Dung dịch hỗn hợp HCl với Na
NO3


Đáp Án bỏ ra Tiết
Đáp án C Dung dịch Fe2+ không hòa tan được Cu kim loại.

Phương trình hóa học xảy ra

Cu + 2Fe(NO3)3 → 2Fe(NO3)2+ Cu(NO3)2

3Cu + 8Na
NO3 + 8HCl → 3Cu(NO3)2 + 2NO + 8Na
Cl + 4H2O

3Cu + 8HNO3 → 3Cu(NO3)2 + 2NO + 4H2O


Câu 4. Cho a gam Ag công dụng hoàn toàn với dung dịch H2SO4 đặc dư thu được 4,48 lit khí SO2 (đktc). Quý hiếm a là

A. 47,2 gam

B. 43,2 gam

C. 46,8 gam

D. 46,6 gam


Đáp Án chi Tiết
Đáp án B Phương trình hóa học

2Ag + 2H2SO4 → Ag2SO4 + SO2 + 2H2O

n
SO2 = 0,2 mol

Theo phương trình bội phản ứng ta có

n
Ag = 2.n
SO2 = 0,1 mol => m
Ag = 0,4.108 = 43,2 gam


Câu 6. Một thanh kim loại M hóa trị 2 được nhúng vào trong 1 lít hỗn hợp Cu
SO40,5M. Sau khi lấy thanh M ra và cân lại ,thấy trọng lượng thanh tăng 8 gam, mật độ Cu
SO4 còn 0,3M. Hãy khẳng định kim nhiều loại M?

A. Fe

B. Mg

C. Zn

D. Pb


Đáp Án bỏ ra Tiết
Đáp án C M + Cu2+ → M2+ + Cu
O3 + HCl → Cl2 + KCl + H2O

Số mol Cu2+ phản ứng là: 1.(0,5 – 0,3) = 0,2 mol

Độ tăng trọng lượng của thanh kim loaị M:

M = m
Cu – m
M tan = 0,2.(64 – M) = 8

Suy ra: M = 24 là Zn


Câu 7. Cho m gam tất cả hổn hợp bột các kim loại Ni và Cu vào dung dịch Ag
NO3 dư. Khuấy kĩ cho đến khi phản nghịch ứng xong thu được 54 gam kim loại. Còn mặt khác cũng cho m gam tất cả hổn hợp bột các kim các loại trên vào hỗn hợp Cu
SO4 dư, khuấy kĩ cho đến khi bội nghịch ứng kết thúc, thu được sắt kẽm kim loại có khối lượng bằng (m + 0,5) gam. Cực hiếm của m là:

A. 15,5

B. 16

C. 12,5

D. 18,5


Đáp Án đưa ra Tiết
Đáp án A Gọi n
Ni= a mol; n
Cu = b mol có trong m gam lếu hợp

Các phản bội ứng có thể xảy ra:

Ni + 2Ag+ → Ni2+ + 2Ag (1)

Cu + 2Ag+ → Cu2+ + 2Ag (2)

Ni + Cu2+ → Ni2+ + Cu (3)

– từ (3) → ∆m↑ = (64 – 59).a = 0,5

→ x = 0,1 mol (*) – từ bỏ (1) → n
Ag(1) = 0,2 mol

→ m
Ag(1) = 21,6 gam

→ m
Ag(2) = 54 – 21,6 = 32,4 gam → n
Ag(2) = 0,3 mol

→ y = 0,15 mol (**) – tự (*) ; (**) → m = 0,1.59 + 0,15.64 = 15,5 gam


Câu 8. Có 6 dung dịch riêng lẻ sau: Na
Cl, Na
Br, KI, HCl, H2SO4, KOH. Để phân biệtcác hỗn hợp trên, ta có thể dùng lần lượt những hợp chất nào sau đây?

A. Quì tím, khí clo, hỗn hợp HNO3

B. Hỗn hợp Ag
NO3, khí clo, hồ tinh bột

C. Quì tím, Ag
NO3, dung dịch Ba
Cl2

D. Phenolphtalein, hỗn hợp Pb(NO3)2


Đáp Án bỏ ra Tiết
Đáp án C Dùng quì tím nhận thấy được 3 nhóm:

Nhóm 1 làm cho quỳ tím đưa sang màu đỏ: HCl, H2SO4

Nhóm thứ 2 làm quỳ tím đưa sang blue color là KOH

Nhóm sản phẩm công nghệ 3 không làm đổi màu quỳ tím: Na
Cl, Na
Br, Na
I

Dùng Ba
Cl2 nhận biết team 1: Ống nghiệm vào lộ diện kết tủa white thì dung dịch ban đầu là H2SO4 ; còn lại là HCl không hiện nay tượng

H2SO4 + Ba
Cl2 → Ba
SO4 + 2 HCl

Dùng Ag
NO3 để nhận ra nhóm 3: Ống nghiệm nào cho kết tủa trắng là Na
Cl, kết tủa tiến thưởng nhạt là Na
Br, kết tủa đá quý đậm là KI.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *