AGNO3, H2O, HCHO, NH3 → (NH4)2CO3, AG, NH4NO3TẤT CẢ PHƯƠNG TRÌNH ĐIỀU CHẾ TỪ AGNO3, H2O, HCHO, NH3 RA (NH4)2CO3, AG, NH4NO3

HCHO + Ag
NO3 + NH3 + H2O→ Ag + NH4NO3 + (NH4)2CO3 là bội nghịch ứng tráng gương của anđehit fomic, được Pgdphurieng.edu.vn biên soạn, phương trình này sẽ xuất hiện trong nội dung các bài học Hóa 11 bài bác 44: Anđehit – Xeton…. Cũng như thường xuyên mở ra ở các dạng bài xích tập anđehet. Hy vọng qua tài liệu này rất có thể giúp các bạn viết và thăng bằng phương trình một phương pháp nhanh và đúng mực hơn.

Bạn đang xem: Agno3, h2o, hcho, nh3 → (nh4)2co3, ag, nh4no3tất cả phương trình điều chế từ agno3, h2o, hcho, nh3 ra (nh4)2co3, ag, nh4no3


2. Điều kiện phản ứng HCHO công dụng với dung dịch Ag
NO3/NH3

Điều kiện: ko có

3. Cách thực hiện phản ứng mang đến dung dịch HCHO chức năng với dung dịch Ag
NO3/NH3

Cho HCHO tính năng với dung dịch Ag
NO3/NH3.

4. Hiện tượng nhận biết HCHO công dụng với dung dịch Ag
NO3/NH3

Có kết tủa trắng Ag, có khí thoát ra đó là NH4NO3

5. Các chất tham gia phản ứng tráng gương

5.1. Chất tham gia phản ứng tráng gương Ank-1-in

(ankin có liên kết ba làm việc đầu mạch)

Đây là phản ứng nắm H bởi ion kim loại Ag+ và sẽ sở hữu được các phương trình bội nghịch ứng như sau:

R-C≡CH + Ag
NO3 + NH3→ R-C≡CAg + NH4NO3

Đặc biệt đề xuất nhớ:

CH≡CH + 2Ag
NO3 + 2NH3→ Ag
C≡CAg + 2NH4NO3

5.2. Hóa học tham gia bội phản ứng tráng gương Andehit

Trong phản bội ứng tráng gương này chất tham gia phản nghịch ứng tráng gương andehit vẫn đóng sứ mệnh là hóa học khử.

Phương trình như sau:

R-(CHO)x + 2x
Ag
NO3+ 3x
NH3+ x
H2O → R-(COONH4)x + 2x
Ag + 2x
NH4NO3

Andehit đối kháng chức (x=1)

R-CHO + 2Ag
NO3 + 3NH3 + H2O → R-COONH4 + 2Ag + 2NH4NO3

Tỉ lệ mol của (n
RCHO : n
Ag) = (1:2)

Riêng với andehit fomic HCHO tỉ trọng mol (n
HCHO : n
Ag) = 1:4

Phương trình: HCHO + 4Ag
NO3 + 6NH3 + 2H2O → (NH4)2CO3 + 4Ag + 4NH4NO3

Chất tham gia phản ứng tráng gương: mọi chất gồm nhóm -CHO:

chất tất cả nhóm -CHO vẫn tham gia phản ứng tráng gương với tỉ lệ thành phần mol: n
Ag = 1:2

+ axit fomic: HCOOH

+ Este,muối của axit fomic: HCOOR

+ Glucozo, fructozo: C6H12O6

+ Mantozo: C12H22O11

5.3. Một vài hợp chất hữu cơ có phản ứng tráng gương

Andehyt


Acid Formic (HCOOH)

Este hoặc muối của Acid Formic

1 vài ba Glucid như Glucose, Fructose (trong kiềm chuyển thành Glucose), Mantose– Phương trình tổng quát:

R- (CHO)n + 2n Ag
NO3 + 2n NH3 + n H2O → R – (COOH)n + 2n Ag + 2n NH4NO3

6. Bài tập áp dụng liên quan

Câu 1. Có từng nào anđehit 2 chức tất cả công thức đơn giản và dễ dàng là C2H3O?

A. 2

B. 4

C. 1

D. 3


Đáp Án bỏ ra Tiết
Đáp án A Hướng dẫn Anđehit 2 chức bao gồm 2 nhóm –CHO => phân tử có 2 nguyên tử O

=> CTPT: C4H6O2

Có 2 công thức thỏa mãn là

OHC-CH2-CH2-CHO

CH3-CH(CHO)2


Câu 2. Dãy nào dưới đây gồm các chất đều chức năng được với hỗn hợp Ag
NO3/NH3

A. Anđehit fomic, but-1-in, axetilen

B. Axetilen, metan, etilen

C. Anđehit fomic, but – 1-en, axetilen

D. Butanol, phenol, but-1-in


Đáp Án bỏ ra Tiết
Đáp án D Dãy gồm những chất đều tác dụng được với hỗn hợp Ag
NO3/NH3 là anđehit fomic, but-1-in, axetilen.

Các phương trình chất hóa học xảy ra

C2H2+ 2Ag
NO3+ 2NH3 → Ag2C2↓ + 2NH4NO3

HCHO + 4Ag
NO3+ 6NH3 + 2H2O → (NH4)2CO3 + 4Ag↓ + 4NH4NO3

C4H6 + Ag
NO3 + NH3→ C4H5Ag↓ + NH4NO3


Câu 3: Để trung hòa - nhân chính 6,72 gam một axit cacboxylic Y (no, đối kháng chức), đề nghị dùng 200 gam hỗn hợp Na
OH 2,24%. Bí quyết của Y là

A. CH3COOH.

B. HCOOH.

C. C2H5COOH.

D. C3H7COOH.


Đáp Án bỏ ra Tiết

Đáp án A

Hướng dẫn n
Na
OH = 0,112 mol

Y là axit no, mạch hở => n
RCOOH = n
Na
OH = 0,112 mol

=> M = 6,72 / 0,112 = 60 => Y là CH3COOH


Câu 4. Chất nào chẳng thể điều chế thẳng từ CH3CHO:

A. C2H2.

B. CH3COOH.

C. C2H5OH.

D. CH3COOC2H3.


Đáp Án chi Tiết
Đáp án A Phương trình phản nghịch ứng minh họa

CH3COOH + H2 → CH3CHO + H2O

C2H5OH + Cu
O → CH3CHO + Cu + H2O

CH3COOC2H3+ Na
OH → CH3COONa + CH3CHO + H2O


Câu 5. Hai chất X với Y gồm cùng cách làm phân tử C3H4O2. X tác dụng với Ca
CO3 tao ra CO2. Y chức năng với dung dịch Ag
NO3/NH3 tạo Ag. Công thức kết cấu thu gọn phù hợp của X, Y theo thứ tự là:

A. CH2=CHCOOH, OHC-CH2-CHO.

B. CH3CH2COOH, HCOOCH2CH3.

C. HCOOCH=CH2, CH3COOCH3.

D. HCOOCH=CH2, CH3CH2COOH.


Đáp Án chi Tiết
Đáp án A Phương trình bội phản ứng minh họa

2CH2=CHCOOH + Ca
CO3 →(CH2=CHCOO)2Ca + CO2 + H2O

OHC-CH2-CHO + 2Ag2O → HOOCCH2COOH + 4Ag


Câu 6: So sánh ánh sáng sôi của các chất axit axetic, axeton, propan, etanol

A. CH3COOH > CH3CH2CH3 > CH3COCH3 > C2H5OH

B. C2H5OH > CH3COOH > CH3COCH3 > CH3CH2CH3

C. CH3COOH > C2H5OH > CH3COCH3 > CH3CH2CH3

D. C2H5OH > CH3­COCH3 > CH3COOH > CH3CH2CH3


Đáp Án bỏ ra Tiết
Đáp án C Nhiệt độ sôi của axit axetic > ancol > axeton > ankan

Nhiệt độ sôi của các chất giảm dần theo máy tự CH3COOH > C2H5OH > CH3COCH3 > CH3CH2CH3.

HCHO Ag
NO3 NH3: bội nghịch ứng HCHO tráng gương

1. Phương trình làm phản ứng tráng gương của Anđehit Fomic 5. Những chất gia nhập phản ứng tráng gương

HCHO + Ag
NO3 + NH3 + H2O→ Ag + NH4NO3 + (NH4)2CO3 là phản bội ứng tráng gương của anđehit fomic, được Vn
Doc biên soạn, phương trình này sẽ mở ra trong nội dung những bài học tập Hóa 11 bài 44: Anđehit - Xeton.... Tương tự như thường xuyên lộ diện ở các dạng bài bác tập anđehet. Hy vọng qua tư liệu này rất có thể giúp các bạn viết và cân bằng phương trình một giải pháp nhanh và đúng mực hơn.


2. Điều kiện phản ứng HCHO tính năng với hỗn hợp Ag
NO3/NH3

Điều kiện: ko có

3. Cách triển khai phản ứng mang đến dung dịch HCHO công dụng với dung dịch Ag
NO3/NH3

Cho HCHO tính năng với hỗn hợp Ag
NO3/NH3.

4. Hiện tại tượng nhận thấy HCHO tác dụng với hỗn hợp Ag
NO3/NH3

Có kết tủa white Ag, có khí thoát ra chính là NH4NO3

5. Những chất gia nhập phản ứng tráng gương

5.1. Hóa học tham gia bội phản ứng tráng gương Ank-1-in

(ankin có liên kết ba ở đầu mạch)

Đây là phản bội ứng cụ H bằng ion sắt kẽm kim loại Ag+ và sẽ có các phương trình làm phản ứng như sau:

R-C≡CH + Ag
NO3 + NH3 → R-C≡CAg + NH4NO3

Đặc biệt nên nhớ:

CH≡CH + 2Ag
NO3 + 2NH3 → Ag
C≡CAg + 2NH4NO3

5.2. Chất tham gia bội phản ứng tráng gương Andehit

Trong bội phản ứng tráng gương này hóa học tham gia bội nghịch ứng tráng gương andehit vẫn đóng vai trò là chất khử.

Phương trình như sau:


R-(CHO)x + 2x
Ag
NO3 + 3x
NH3 + x
H2O → R-(COONH4)x + 2x
Ag + 2x
NH4NO3

Andehit solo chức (x=1)

R-CHO + 2Ag
NO3 + 3NH3 + H2O → R-COONH4 + 2Ag + 2NH4NO3

Tỉ lệ mol của (n
RCHO : n
Ag) = (1:2)

Riêng cùng với andehit fomic HCHO tỉ lệ thành phần mol (n
HCHO : n
Ag) = 1:4

Phương trình: HCHO + 4Ag
NO3 + 6NH3 + 2H2O → (NH4)2CO3 + 4Ag + 4NH4NO3

Chất thâm nhập phản ứng tráng gương: các chất tất cả nhóm -CHO:

chất có nhóm -CHO sẽ tham gia phản bội ứng tráng gương với tỉ lệ thành phần mol: n
Ag = 1:2

+ axit fomic: HCOOH

+ Este,muối của axit fomic: HCOOR

+ Glucozo, fructozo: C6H12O6

+ Mantozo: C12H22O11

5.3. Một số trong những hợp chất hữu cơ bao gồm phản ứng tráng gương

Andehyt

Acid Formic (HCOOH)

Este hoặc muối bột của Acid Formic

1 vài ba Glucid như Glucose, Fructose (trong kiềm gửi thành Glucose), Mantose– Phương trình tổng quát:

R- (CHO)n + 2n Ag
NO3 + 2n NH3 + n H2O → R – (COOH)n + 2n Ag + 2n NH4NO3

6. Bài bác tập vận dụng liên quan

Câu 1. có bao nhiêu anđehit 2 chức tất cả công thức dễ dàng là C2H3O?

A. 2

B. 4

C. 1

D. 3


Xem đáp án
Đáp án A

Hướng dẫn Anđehit 2 chức gồm 2 đội –CHO => phân tử có 2 nguyên tử O

=> CTPT: C4H6O2

Có 2 công thức thỏa mãn nhu cầu là

OHC-CH2-CH2-CHO

CH3-CH(CHO)2


Câu 2. Dãy nào tiếp sau đây gồm các chất đều công dụng được với hỗn hợp Ag
NO3/NH3


A. Anđehit fomic, but-1-in, axetilen

B. Axetilen, metan, etilen

C. Anđehit fomic, but - 1-en, axetilen

D. Butanol, phenol, but-1-in


Xem đáp án
Đáp án D

Dãy gồm các chất đều chức năng được với dung dịch Ag
NO3/NH3 là anđehit fomic, but-1-in, axetilen.

Các phương trình chất hóa học xảy ra

C2H2 + 2Ag
NO3 + 2NH3 → Ag2C2↓ + 2NH4NO3

HCHO + 4Ag
NO3 + 6NH3 + 2H2O → (NH4)2CO3 + 4Ag↓ + 4NH4NO3

C4H6 + Ag
NO3 + NH3→ C4H5Ag↓ + NH4NO3


Câu 3: Để th-nc 6,72 gam một axit cacboxylic Y (no, solo chức), đề xuất dùng 200 gam dung dịch Na
OH 2,24%. Cách làm của Y là

A. CH3COOH.

B. HCOOH.

C. C2H5COOH.

D. C3H7COOH.


Xem đáp án

Đáp án A

Hướng dẫn n
Na
OH = 0,112 mol

Y là axit no, mạch hở => n
RCOOH = n
Na
OH = 0,112 mol

=> M = 6,72 / 0,112 = 60 => Y là CH3COOH


Câu 4. hóa học nào bắt buộc điều chế trực tiếp từ CH3CHO:

A. C2H2.

B. CH3COOH.

C. C2H5OH.

D. CH3COOC2H3.


Xem đáp án
Đáp án A

Phương trình làm phản ứng minh họa

CH3COOH + H2 → CH3CHO + H2O

C2H5OH + Cu
O → CH3CHO + Cu + H2O

CH3COOC2H3 + Na
OH → CH3COONa + CH3CHO + H2O


Câu 5.

Xem thêm: On tập giữa kì 2 môn toán lớp 5, ôn thi giữa kì 2

Hai chất X cùng Y có cùng bí quyết phân tử C3H4O2. X chức năng với Ca
CO3 tao ra CO2. Y tác dụng với dung dịch Ag
NO3/NH3 chế tạo ra Ag. Công thức kết cấu thu gọn tương xứng của X, Y theo thứ tự là:

A. CH2=CHCOOH, OHC-CH2-CHO.

B. CH3CH2COOH, HCOOCH2CH3.

C. HCOOCH=CH2, CH3COOCH3.

D. HCOOCH=CH2, CH3CH2COOH.


Xem đáp án
Đáp án A

Phương trình bội phản ứng minh họa

2CH2=CHCOOH + Ca
CO3 →(CH2=CHCOO)2Ca + CO2 + H2O

OHC-CH2-CHO + 2Ag2O → HOOCCH2COOH + 4Ag


Câu 6: đối chiếu nhiệt độ sôi của các chất axit axetic, axeton, propan, etanol


A. CH3COOH > CH3CH2CH3 > CH3COCH3 > C2H5OH

B. C2H5OH > CH3COOH > CH3COCH3 > CH3CH2CH3

C. CH3COOH > C2H5OH > CH3COCH3 > CH3CH2CH3

D. C2H5OH > CH3­COCH3 > CH3COOH > CH3CH2CH3


Xem đáp án
Đáp án C

Nhiệt độ sôi của axit axetic > ancol > axeton > ankan

Nhiệt độ sôi của các chất sút dần theo thiết bị tự CH3COOH > C2H5OH > CH3COCH3 > CH3CH2CH3.


Câu 7: bởi vì sao ánh nắng mặt trời sôi của axit thường cao hơn ancol tương ứng?

A. Vày ancol không tồn tại liên kết hidro, axit có link hidro

B. Vì links hidro của axit bền lâu của ancol

C. Vì trọng lượng phân tử của axit phệ hơn

D. Bởi vì axit gồm 2 nguyên tử oxi


Xem đáp án
Đáp án B

Vì liên kết hidro của axit bền lâu hơn của ancol


Câu 8: trong những chất sau: benzen, axetilen, glucozơ, axit fomic, andehit axetic, etilen, saccarozơ, metyl fomat. Số hóa học tham gia làm phản ứng tráng gương là:

A. 4

B. 5

C. 6

D. 7


Xem đáp án
Đáp án A

Glucozơ (HOCH24CH=O) ; axit fomic (HCOOH), andehit axetic (CH3CHO); metyl fomat (HCOOCH3)

=> gồm 4 chất tất cả pư tráng bạc

HOCH24CH=O + 2Ag
NO3/NH3 + H2O → HOCH2(CHOH)4COONH4 + 2Ag↓ + 2NH4NO3

2 Ag
NO3 + H2O + 4NH3 + HCOOH → (NH4)2CO3 + 2Ag ↓ + 2 NH4NO3

CH3CHO + 2Ag
NO3 + 3NH3 + H2O → CH3COONH4 + 2NH4NO3 + 2Ag ↓

30HCOOCH3 + 18Ag
NO3 + 40NH3 + 3H2O → 30CH3OCOONH4 + 9NH4NO3 + 18Ag


Câu 9: chia a gam axit axetic thành 2 phần bởi nhau:

Phần 1: trung hòa vừa đủ do 0,5 lít dung dịch Na
OH 0,4 M

Phần 2: thực hiện phản ứng este hóa cùng với ancol etylic chiếm được m gam este ( trả sử năng suất phản ứng là 100%)

Vậy m có giá trị là:

A. 16,7 gam

B. 17,6 gam

C. 16,8 gam

D. 18,6 gam


Xem đáp án
Đáp án B

n
Na
OH = 0,2 mol

Phương trình hóa học:

CH3COOH + Na
OH → CH3COONa + H2O

0,2 m
CH3COOH = 0,2.60 = 12 g

=> n
CH3COOH = 0,2 (2 phần bởi nhau)

Phương trình hóa học:

CH3COOH + C2H5OH → CH3COOC2H5 + H2O

0,2 -----------→ 0,2

=> m = 0,2.88 = 17,6 g


Câu 10. Để bóc tách các chất ra khỏi nhau từ lếu láo dung dịch chứa axit axetic cùng ancol etylic, rất có thể tiến hành theo trình tự làm sao sau đây?


A. Sử dụng Ca
CO3, chưng cất, sau đó công dụng với H2SO4

B. Cần sử dụng Ca
CCl2, bác cất, sau đó tác dụng với H2SO4

C. Cần sử dụng Na2O, sau đó cho tính năng với H2SO4

D. Cần sử dụng Na
OH, tiếp đến cho tính năng với H2SO4


Xem đáp án
Đáp án A

Cho láo lếu hợp tác dụng với Ca
CO3, tiếp nối chưng cất được etyl axetat.

2CH3COOH + Ca
CO3 → (CH3COO)2Ca + H2O + CO2

Chất rắn không mờ hơi cho chức năng với H2SO4, kế tiếp chưng cất thu được CH3COOH.

(CH3COO)2Ca + H2SO4 → 2CH3COOH + Ca
SO4


Câu 11. Ứng dụng nào dưới đây không đề xuất của HCHO.

A. Dùng để sản xuất vật liệu bằng nhựa phenol-fomanđehit.

B. Dùng để làm sản xuất nhựa ure-fomanđehit.

C . Dùng để làm tẩy uế, ngâm chủng loại động vật.

D. Dùng để làm sản xuất axit axetic.


Xem đáp án
Đáp án D

Câu 12. cho 5,8 gam anđehit đơn chức X làm phản ứng trọn vẹn với một lượng dư Ag2O (hoặc Ag
NO3) trong hỗn hợp NH3 đun nóng, chiếm được m gam Ag. Hoà tan hoàn toàn m gam Ag bởi dung dịch HNO3 đặc, hình thành 4,48 lít NO2 (sản phẩm khử duy nhất, sống đktc). Công thức của X là

A. C3H7CHO.

B. C4H9CHO.

C. HCHO.

D. C2H5CHO


Xem đáp án
Đáp án D

Ag + 2HNO3 → Ag
NO3 + NO2 + H2O

0,2 0,2

R-CHO → 2Ag

0,1 ← 0,2.

MRCHO = 5,8/0,1 = 58

R+ 29 = 58 → R= 29 (C2H5)


Câu 13. Cho những nhận định sau:

(a) Anđehit là hợp hóa học chỉ gồm tính khử.

(b) Anđehit cộng hiđro thành ancol bậc một.

(c) Anđehit chức năng với Ag
NO3/NH3 tạo ra thành Ag.

(d) Anđehit no, 1-1 chức, mạch hở có công thức tổng thể Cn
H2n
O.

Số nhận định và đánh giá đúng là

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4


Xem đáp án
Đáp án C

(a) Sai vì anđehit là hợp hóa học vừa tất cả tính oxi hóa và tính khử.

Thí dụ:

Tính khử của andehit

CH3CHO + H2→ CH3CH2OH.

Tính oxi hóa 

CH3CHO + 2Ag
NO3 + 3NH3 + H2O → CH3COONH4 + 2NH4NO3 + 2Ag

(b) Đúng

(c) Đúng

CH3CHO + 2Ag
NO3 + 3NH3 + H2O → CH3COONH4 + 2NH4NO3 + 2Ag

(d) Đúng


Câu 14. Cho hóa học anđehit fomic (HCHO) và axit axetic (CH3COOH), hãy lựa chọn nhận xét đúng trong các nhận xét sau:

A. Hai hóa học đó như là nhau về bí quyết phân tử và khác nhau về công thức dễ dàng và đơn giản nhất.

B. Hai chất đó khác nhau về phương pháp phân tử với giống nhau về công thức dễ dàng và đơn giản nhất.

C. Hai hóa học đó không giống nhau về phương pháp phân tử và khác biệt về công thức đơn giản dễ dàng nhất.

D. Hai hóa học đó có cùng cách làm phân tử và thuộc công thức đơn giản và dễ dàng nhất.


Xem đáp án
Đáp án B

Công thức đơn giản và dễ dàng nhất của anđehit fomic: CH2O

Công thức đơn giản dễ dàng nhất của axit axetic: CH2O

=> 2 chất khác biệt về bí quyết phân tử với giống nhau về công thức đơn giản dễ dàng nhất


Câu 15. Dãy gồm các chất đều phản ứng cùng với phenol là:

A. Nước brom, anđehit axetic, hỗn hợp Na
OH.

B. Nước brom, axit axetic, dung dịch Na
OH.

C. Dung dịch Na
Cl, dung dịch Na
OH, sắt kẽm kim loại Na.

D. Nước brôm, anhidrit axetic, dung dịch Na
OH.


Xem đáp án
Đáp án D

Dãy gồm những chất đều phản ứng cùng với phenol là: nước brôm, anhidrit axetic, dung dịch Na
OH.

C6H5OH + 3Br2 → C6H2Br3OH + 3HBr

C6H5OH + (CH3CO)2O ⟶ CH3COOH + CH3COOC6H5

C6H5OH + Na
OH → C6H5ONa + H2O


Trắc nghiệm bình chọn kiến thức:


Bài trắc nghiệm số: 916

Nội dung bài trắc nghiệm được biên soạn bởi Khoa
Hoc.vn
- chuyên trang học tập online!

..............................................

Các chúng ta có thể tìm hiểu thêm một số tài liệu tại đây

Vn
Doc đang gửi tới chúng ta HCHO + Ag
NO3 + NH3 + H2O→ Ag + NH4NO3 + (NH4)2CO3 được Vn
Doc biên soạn. Văn bản tài liệu giúp chúng ta biết giải pháp viết và thăng bằng phương trình làm phản ứng khi mang đến HCHO tính năng với Ag
NO3/NH3, từ đó có thể nhận biết hiện tượng lạ sau bội nghịch ứng. Tương tự như mở rộng câu chữ kiến thức. 

Các chúng ta có thể các em cùng tìm hiểu thêm một số tài liệu tương quan hữu ích trong quy trình học tập như: Giải Hóa 12, Giải Toán 12, Giải đồ Lí 12 ,....


Ngoài ra, Vn

Đánh giá bài xích viết
24 128.477
Chia sẻ bài viết
bố trí theo mang định tiên tiến nhất Cũ nhất

Phương trình phản bội ứng


trình làng chính sách Theo dõi shop chúng tôi Tải vận dụng chứng nhận
*
Đối tác của Google
*

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *