Soạn Anh 9 Unit 4 A Closer Look 1, A Closer Look 1 Unit 4: Life In The Past


Task 2. Use the newly-formed phrases in 1 with the verbs in their correct forms to lớn complete the sentences.

Bạn đang xem: Soạn anh 9 unit 4 a closer look 1

(Sử dụng những cụm tự ở bài 1 cùng với dạng đúng của cồn từ kia để hoàn thành câu.)

1. In my time, most girls __________ where they could write down their daily thoughts và feelings.

2. ‘Grandpa, how did the children in your village use khổng lồ __________?" – ‘They played games lượt thích tug of war, hide và seek, or flew their kites."

3. We should work together lớn __________. They are of great value khổng lồ us.

4. __________ & draw a picture of your dream house.

5. Children are very creative. They are good at __________.

6. A postman comes once a day to__________ from the post box.

7. I love __________ on the beach & feeling the sand under my feet.

8. The Lion Dance is usually performed at Mid-Autumn Festival, where the dancers skilfully __________.

Lời giải đưa ra tiết:

1. In my time, most girls kept a diary where they could write down their daily thoughts và feelings.

(Ở thời của tôi, hầu hết các cô gái sẽ viết nhật ký, chỗ họ hoàn toàn có thể ghi lại những quan tâm đến và xúc cảm hàng ngày của họ.)

2. ‘Grandpa, how did the children in your village use to entertain themselves?’ – ‘They played games like tug of war, hide & seek, or flew their kites."

("Ông ơi, làm rứa nào mà trẻ em trong xã của ông trường đoản cú giải trí? "-" Họ chơi trò chơi như kéo quân, trốn tìm, hoặc thả diều của họ".)

3. We should work together to preserve our traditions. They are of great value lớn us.

(Chúng ta nên làm việc cùng nhau để bảo đảm truyền thống của bọn chúng ta. Chúng có mức giá trị lớn so với chúng ta.)

4. Use your imagination and draw a picture of your dream house.

(Sử dụng trí tưởng tượng của bạn và vẽ một tranh ảnh về ngôi nhà ao ước của bạn.)

5. Children are very creative. They are good at acting out stories

(Trẻ em rất sáng tạo. Họ rất tốt diễn xuất số đông câu chuyện.)

6. A postman comes once a day to lớn collect the post from the post box.

(Người gửi thư đến mỗi ngày một lần để tích lũy lá thư từ hộp bưu điện.)

7. I love going bare-footed on the beach và feeling the sand under my feet.

(Tôi đam mê đi chân è cổ trên bãi biển và cảm nhận cát dưới chân của tôi.)

8. The Lion Dance is usually performed at Mid-Autumn Festival, where the dancers skilfully dance khổng lồ drum music.

(Múa Lân thường được thuyết trình tại tiệc tùng, lễ hội Trung thu, nơi những vũ công nhảy đầm múa cùng với nhạc trống.)


Task 3. Choose a word/ phrase from the box to lớn complete the sentences. 

(Chọn từ/cụm từ để hoàn thành câu.)

illiterate face to face physical strict rules street vendors seniority

1. Paying respect to lớn people of ___________ is a tradition in Viet Nam.

2. Quite a large number of ethnic people in the mountains are still ___________. They can"t read or write.

3. Eating from ___________ is a popular habit of people in big cities in Viet Nam.

4. There should be ___________ on the roads to lớn reduce the number of accidents.

5. ___________ punishment was common at schools in the past.

6. I prefer talking ___________ to lớn talking on the phone.

Phương pháp giải:

- illiterate (adj): mù chữ

- face to face (adv): trực tiếp

- physical (adj): thuộc về thể chất

- strict rules (n.p): những luật lệ nghiêm khắc

- street vendors (n.p): người bán sản phẩm rong

- seniority (n): phệ tuổi, cấp cho cao

Lời giải chi tiết:

1. Paying respect khổng lồ people of seniority is a tradition in Viet Nam.

(Việc tôn trọng tín đồ già là một truyền thống cuội nguồn ở Việt Nam.)

2. Quite a large number of ethnic people in the mountains are still illiterate. They can’t read or write.

(Rất nhiều người dân dân tộc sinh sống vùng núi vẫn còn đấy mù chữ. Họ cấp thiết đọc hoặc viết.)

3. Eating from street vendors is a popular habit of people in big cities in Viet Nam.

(Ăn uống ở hầu hết quán cung cấp trong là một thói quen phổ biến của fan dân ở các thành phố khủng ở Việt Nam.)

4. There should be strict rules on the roads khổng lồ reduce the number of accidents.

(Cần gồm có quy định ngặt nghèo về con đường xá để giảm số vụ tai nạn.)

5. Physical punishment was common at schools in the past.

(Hình phạt thể xác là phổ cập ở trường học trong vượt khứ.)

6. I prefer talking face lớn face to lớn talking on the phone.

(Tôi ham mê nói chuyện đối mặt hơn là thủ thỉ qua điện thoại.)


Task 4. Complete the sentences with the right size of the words below.

(Hoàn thành các câu sau cùng với dạng đúng của từ mặt dưới.)

tradition habit behaviour practice

1. It"s never easy to break a bad ____________.

2. His bold ____________ shocked everybody present.

3. It runs as a ____________ in Viet nam that elderly grandparents và parents are taken care of by their children until they die.

4. It was his ____________ to lớn take a nap after lunch.

5. Using blackboards và chalk as the only teaching aid is still a common ____________ in most developing countries.

6. He could be fired for his rude ____________ towards the VIP guest.

Phương pháp giải:

- tradition (n): truyền thống

- habit (n): thói quen

- behaviour (n): hành vi, ứng xử

- practice (n): tập quán

Lời giải bỏ ra tiết:

1. It’s never easy to break a bad habit.

(Không lúc nào là dễ dàng để từ bỏ một kiến thức xấu.)

2. His bold behaviour shocked everybody present.

(Thái độ liều lĩnh của anh ấy khiến sửng nóng cho hầu như người vào lúc này.)

3. It runs as a tradition in Viet nam that elderly grandparents & parents are taken care of by their children until they die.

(Nó ra mắt như một truyền thống ở việt nam là khi ông bà, cha mẹ lớn tuổi được chăm sóc bởi bé cháu của họ cho đến khi bọn họ mất.)

4. It was his habit lớn take a nap after lunch.

Xem thêm: Cây Sơn Chi - Hoa Sơn Chi Tahiti

(Ngủ một giấc sau thời điểm ăn trưa đang trở thành thói quen của anh ý ấy.)

5. Using blackboards và chalk as the only teaching aid is still a common practice in most developing countries.

(Sử dụng bảng đen và phấn như là phương pháp giảng dạy duy độc nhất vô nhị vẫn là 1 trong thông lệ phổ biến ở các nước đã phát triển.)

6. He could be fired for his rude behaviour towards the VIP guest.

(Anh ấy có thể bị thải trừ bởi cách biểu hiện bất định kỳ sự của chính bản thân mình đối với những khách mời VIP.)


Task 5. Listen và underline the auxiliary verbs which are stressed. Then practise saying the sentences.

(Nghe với gạch chân phần lớn trợ cồn từ được dìm mạnh. Sau đó thực hành nói cả câu.)

1. Life will be improved in those remote areas.

2. They can see the rain coming in from the west.

3. You did make me laugh!

4. He hasn"t handed in his assignment.

5. I don"t like the idea of going there at night.

6. Sam doesn"t like fast food but I do.

Lời giải đưa ra tiết:

1. Life will be improved in those remote areas.

(Cuộc sống đã được cải thiện hơn ở phần đa vùng xa xôi.)

2. They can see the rain coming in from the west.

(Họ rất có thể nhìn thấy mưa đang đến từ phía Tây.)

3. You did make me laugh!

(Bạn đã làm cho tôi cười!)

4. He hasn"t handed in his assignment.

(Anh ấy không giao nhiệm vụ cho trợ lý của anh ấy ấy.)

5. I don"t like the idea of going there at night.

(Tôi ko thích chủ kiến ở đó ban đêm.)

6. Sam doesn"t like fast food but I do.

(Sam không ham mê thức ăn nhanh tuy thế tôi thích.)


Task 6. Underline an auxiliary if it is stressed. Then listen, check, and repeat the sentences.

(Gạch chân các trợ hễ từ trường hợp nó được thừa nhận mạnh. Nghe, kiểm tra và đề cập lại cả câu.)

 

Lời giải bỏ ra tiết:

1. - The men in my village used to catch fish with a spear. 

(Đàn ông vào làng của tớ thường bắt cá bởi cái xiên.)

- Could you vày that? (Bạn có thể làm do vậy không?)

- No, I couldn"t. (Không, tôi không thể.)

2. I have told you many times not lớn leave the door open.

(Tôi sẽ nói với các bạn nhiều lần ko để cửa mở.)

3. We"re going to visit Howick, a historical village.

(Chúng ta đang tới thăm Howick, một ngôi làng lịch sử.)

4. - You aren"t going lớn the party? Is it because you can"t dance?

(Bạn sẽ không còn đến bữa tiệc phải không? gồm phải chính vì ở đó chúng ta không thể nhảy?)

Phần a closer look 1 cung cấp cho chính mình học các từ vựng và bí quyết phát âm câu theo công ty đề cuộc sống thường ngày trong vượt khứ. Bài viết cung cấp các từ vựng cũng giống như gợi ý giải bài tập vào sách giáo khoa.


*

Vocabulary

1. Match a verb in A with a word/ phrase in B

Nối hễ từ nghỉ ngơi mục A với 1 từ/cụm tự ở cụm B

1. Go

a. Khổng lồ drum music

2. Collect

b. Themselves

3. Entertain

c. Stories

4. Dance

d. A diary

5. Act out

e. Your imagination

6. Use

f. Bare-footed

7. Preserve

g. The post

8. Keep

h. Our traditions

1.f 2.g 3.b 4.a 5.c 6.e 7.h 8.d

2.Use the newly-formed phrases in with the verbs in their correct forms to complete the sentences.

Sử dụng những cụm tự ở bài 1 với dạng đúng của đụng từ kia để ngừng câu.

1. In my time, most girls _____ kept a diary_____where they couldwrite down their daily thoughts and feelings.2. ‘Grandpa, how did the children in your villageuse to ___ entertain themselves____ ?’ - ‘They played games liketug of war, hide và seek, or flew their kites.’3. We should work together to_____ preserve our traditions_____. They are ofgreat value khổng lồ us.4. ___ use your imagination___and draw a picture of your dream house.5. Children are very creative. They are good at ____ acting out stories____.6. A postman comes once a day to___ collect the post ___from thepost box.7. I love___ going bare-footed___, on the beach and feeling the sandunder my feet.8. The Lion Dance is usually performed at Mid-Autumn Festival, where the dancers skilfully ___ dance khổng lồ drum music_____.

3. Choose a word/ phrase from the box khổng lồ complete the sentences.

Chọn từ/cụm từ để ngừng câu

illiterate face to lớn face physical

strict rules street vendors seniority

1. Paying respect khổng lồ people of__seniority__ is a tradition in
Viet Nam.2. Quite a large number of ethnic people inmountains are still__illiterate___. They can"t read orwrite.3. Eating from___ street vendors___ is a popular habit of people inbig cities in Viet Nam.4. There should be___ strict rules___ on the roads to lớn reducethe number of accidents.5. ___ Physical__ punishment was common at schoolthe past.6. I prefer talking___ face lớn face___ to talking on the phone.

4.Complete the sentences with the right form of the words below.

Hoàn thành những câu sau với dạng đúng của từ bên dưới

tradition habit behaviour practice

1. It"s never easy lớn break a bad___habit__ .2. His bold___behavior___shocked everybody present.3. It runs as a ____tradition____ in Viet phái mạnh that elderlygrandparents and parents are taken care oftheir children until they die.4. It was his__habit___ to take a nap after lunch.5. Using blackboards and chalkas the only teachingaid is still a common___practise___in most developing countries.6. He could be fired for his rude___behavior___towards
VIP guest.

5.Listen và underline the auxiliary verbs which are stressed. Then practise saying the sentences.

Nghe cùng gạch chân đông đảo trợ cồn từ được dấn mạnh. Sau đó thực hành nói cả câu

1. Life will be improved in those remote areas.2. They can see the rain coming in from the west.3. You did make me laugh!4. He hasn"t handed in his assignment.5. I don"t like the idea of going there at night.6. Sam doesn"t like fast food but I do.

6.Underline an auxiliary if it is stressed. Then listen, check, & repeat the sentences.

Gạch chân các trợ rượu cồn từ ví như nó được dìm mạnh. Nghe, kiểm soát và nhắc lại cả câu.

1.

The men in my village used khổng lồ catch fish with a spear.Could you vì that?
No, I couldn"t.

2.

I have told you many times not to lớn leave the door open.

3.

We" re going to visit Howick, a historical village.

4.

You aren"t going to the party? Is it because you can"t dance?
I can dance. Look!

5.

I hope she doesn"t bởi vì any damage to the car.I Don"t worry. She does know how lớn drive.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *