SBT TIẾNG ANH LỚP 7 - TIẾNG ANH 7 UNIT 1: HOBBIES

Tiếng Anh 7 Unit 1: Getting Started giúp những em học viên lớp 7 trả lời các thắc mắc trang 8, 9 giờ Anh 7 sách Kết nối học thức với cuộc sống đời thường bài Unit 1: Hobbies trước khi đến lớp.

Bạn đang xem: Sbt tiếng anh lớp 7


Soạn Getting Started Unit 1 lớp 7 bám quá sát theo chương trình SGK Global Success 7 - Tập 1. Trải qua đó, góp học sinh lập cập nắm vững kỹ năng và kiến thức để học giỏi tiếng Anh 7. Đồng thời, cũng góp thầy cô tham khảo để soạn giáo án tiếng Anh 7 theo chương trình mới. Vậy mời thầy cô và những em cùng theo dõi bài viết dưới đây của Download.vn:


Bài 1

My favourite hobby(Sở thích thương yêu của tôi)

Listen và read. (Nghe với đọc.)

Ann: Your house is very nice, Trang

Trang: Thanks! Let’s go upstairs. I’ll show you my room.

Ann: I love your dollhouse. It’s amazing. Did you make it yourself?

Trang: Yes. My hobby is building dollhouses.

Ann: Really? Is it hard to build one?

Trang: Not really. All you need is some cardboard and glue. Then just use a bit of creativity. What vị you do in your không tính phí time?

Ann: I like horse riding.

Trang: That’s rather unusual. Not many people vày that.

Ann: Actually, it’s more common than you think. There are some horse riding clubs in Ha Noi now. I go to lớn the Riders’ Club every Sunday.

Trang: I’d love to lớn go to lớn your club this Sunday. I want lớn learn how lớn ride.

Ann: Sure. My lesson starts at 8 a.m.

Hướng dẫn dịch:

Ann: Ngôi nhà của doanh nghiệp rất đẹp, Trang.

Trang: Cảm ơn! Đi lên lầu đi, tôi đã chỉ cho bạn phòng của tôi.

Ann: Tôi yêu ngôi nhà búp bê của bạn. Nó thật tốt vời. Chúng ta tự làm loại đó à?

Trang: Đúng vậy. Sở trường của tôi là xây dựng đông đảo ngôi công ty búp bê.

Ann: Thật không? bao gồm khó nhằm xây dựng một chiếc không?

Trang: ko hẳn. Toàn bộ những gì bạn phải là một vài bìa cứng và keo dán. Sau đó, chỉ cần sử dụng một chút ít sáng tạo. Bạn sẽ làm gì trong thời gian rảnh rỗi?

Ann: Tôi ham mê cưỡi ngựa.

Trang: Điều kia khá bất thường. Không có nhiều người có tác dụng như vậy.

Ann: Thực ra, nó phổ cập hơn các bạn nghĩ. Hiện thời có một số câu lạc cỗ cưỡi con ngữa ở Hà Nội. Tôi cho Câu lạc bộ Cưỡi con ngữa vào chủ nhật hàng tuần.

Trang: Tôi rất muốn đến câu lạc bộ của chúng ta vào chủ nhật này. Tôi mong mỏi học bí quyết cưỡi ngựa.

Ann: chắc chắn là rồi. Lớp học của tôi bước đầu lúc 8 giờ sáng.


Bài 2

Read the conversation again & and write T (True) or F (False). (Đọc lại bài bác hội thoại cùng viết Đúng (T) giỏi Sai (F).)

1. Trang needs help with building dollhouses.

2. Trang uses glue and cardboard lớn build her dollhouse.

3. Lớn build a dollhouse, you need khổng lồ use your creativity.

4. Ann goes lớn a horse riding club every Sunday.

5. Ann’s lesson starts at 8 p.m.

Gợi ý trả lời:

1. F

2. T

3. T

4. T

5. F

1. F

Trang needs help with building dollhouses.

(Trang yêu cầu sự giúp sức để xây nơi ở búp bê.)

Thông tin: Ann: ... Did you make it yourself?

(... Chúng ta đã tự làm cho mình?)

Trang: Yes. My hobby is building dollhouses.

Xem thêm: Nội Dung Nào Sau Đây Phản Ánh Đúng Ý Nghĩa Của Nho Giáo ? Là Một Đóng Góp Lớn Của Nhân Dân

( Vâng. Sở trường của tôi là xây dựng đa số ngôi bên búp bê.)

2. T

Trang uses glue & cardboard to build her dollhouse.

(Trang áp dụng keo dán và bìa cứng để xây nhà ở búp bê của cô ấy ấy.)

Thông tin: Trang: Not really. All you need is some cardboard and glue.

(Không hẳn. Tất cả những gì bạn cần là một trong những bìa cứng và keo dán.)

3. T

To build a dollhouse, you need to use your creativity.

(Để xây nhà ở búp bê, bạn cần sử sự sáng chế của bạn.)

Thông tin: ... Then just use a bit of creativity.

(Sau kia bạn chỉ việc sử dụng một chút ít sáng tạo)

4. T

Ann goes to lớn a horse riding club every Sunday.

(Ann đi cho câu lạc cỗ cưỡi ngựa vào chủ nhật hàng tuần.)

Thông tin: Ann: ...I go to lớn the Riders’ Club every Sunday.

(Tôi cho Câu lạc cỗ Cưỡi ngựa chiến vào nhà nhật hàng tuần.)

5. F

Ann’s lesson starts at 8 p.m.

(Lớp học của Ann bước đầu vào 8 giờ tối.)

Thông tin: Ann: Sure. My lesson starts at 8 a.m.

(Lớp học của tôi ban đầu lúc 8 tiếng sáng.)


Bài 3

Write the words & phrases from the box under the correct pictures. Then listen, check, & repeat. (Viết từ và các từ từ hộp vào bên dưới mỗi bức tranh. Tiếp nối nghe, đánh giá và lặp lại.)

building dollhouses

collecting teddy bears

making models

horse riding

gardening

collecting coins


Bài 4

Work in pairs. Write the hobbies from 3 in the suitable columns. (Làm câu hỏi theo nhóm. Viết những sở trường từ bài 3 vào cột mê thích hợp.)

doing things

making things

collecting things

Add some other hobbies lớn each column

(Thêm một số sở yêu thích khác vào từng cột.)

Gợi ý trả lời:

doing things

making things

collecting things

- gardening (làm vườn)

- horse riding (cưỡi ngựa)

- making model (làm mô hình)

- building dollhouses (xây đơn vị búp bê)

- collecting teddy bears (thu thập gấu bông)

- collecting coins (thu thập đồng xu)

Other hobbies (Một vài sở trường khác):

doing things: listening to music (nghe nhạc), reading books (đọc sách),...making things: cooking (nấu ăn), baking (làm bánh),...collecting things: collecting stamp (sưu tập tem), collecting old books (sưu tập sách cũ),...

Gợi ý trả lời:

Nam: vì chưng you lượt thích horse riding?

(Bạn bao gồm thích cưỡi chiến mã không?)

Minh: Yes, I do.

(Vâng, tôi thích.)

Nam: Do you like building dollhouses?

(Bạn tất cả thích xây nhà ở búp bê không?)

Linh: Yes, I do

(Vâng, tôi thích.)

Nam: Do you like collecting teddy bears?

(Bạn tất cả thích thu thập gấu bông không?)

My: Yes, I do.

(Vâng, tôi thích.)

Nam: do you like collecting coins?

(Bạn bao gồm thích thu thập đồng xu không?)

Mai: Yes, I do.

(Vâng, tôi thích.)

Nam: vị you like gardening?

(Bạn bao gồm thích có tác dụng vườn không?)

Phong: Yes, I do.

(Vâng, tôi thích.)

Nam: Nam: bởi you lượt thích making models?

(Bạn có thích làm mô hình không?)

Huy: Yes, I do.

(Vâng, tôi thích.)


horse riding (cưỡi ngựa)Minh
building dollhouses (xây công ty búp bê)Linh
collecting teddy bears (sưu trung bình gấu bông)My
collecting coins (sưu tầm tiền xu)Mai
gardening (làm vườn)Phong
making models (làm mô hình)Huy

Ngữ pháp: Thì hiện tại đơn

Ngữ pháp: Thì bây giờ đơn Unit 1 tiếng Anh 7 Global Success

Xem cụ thể


Getting Started

1. Listen & read. 2. Read the conversation again & and write T (True) or F (False). 3. Write the words & phrases from the box under the correct pictures. Then listen, check, and repeat. 4. Work in pairs. Write the hobbies from 3 in the suitable columns. 5. (Game) Find someone who...

Xem giải mã


A Closer Look 1

1. Complete the words webs below with the words from the box. 2. Complete the sentences, using the -ing form of the verbs from the box. 3. Look at the pictures & say the sentences. Use suitable verbs of liking or disliking & the -ing form. 4. Listen & repeat. Pay attention lớn the sounds /ə/ và /ɜː/ 5. Listen lớn the sentences & pay attention to the underlined parts. Tick the appropriate sounds. Practise the sentences.

Xem giải thuật


A Closer Look 2

1. Match the sentences (1-5) to the correct uses (a-c). 2. Complete the sentences. Use the present simple khung of the verbs. 3. Fill in each blank with the correct khung of the verb in brackets. 4. Write complete sentences, using the given words và phrases. You may have lớn change the words or địa chỉ cửa hàng some.5. (Game) Sentence race. Work in groups.

Xem giải mã


Communication

1. Listen & read the dialogue below. Pay attention to lớn the questions & answers. 2. Work in pairs. Ask và answer questions about what you lượt thích and don"t lượt thích doing. 3. Answer the questions. Fill in column A with your answers. 4. Now interview your friends, using the question in 3. Write his/ her answers in column B. 5. Compare your answer with your friend"s. Then present them lớn the class.

Xem giải mã


Skills 1

1. Work in pairs. Look at the picture và discuss the questions below. 2. Read the text about gardening. Match each word in column A with its definition in column B. 3. Read the text again. Complete each sentence with no more than THREE words. 4. Work in pairs. Match each hobby with its benefit(s). One hobby may have more than one benefit. 5. Work in groups. Ask one another the following questions. Then present your partners" answers to lớn the class.

Xem giải mã


Skills 2

1. Look at the picture. What hobby is it? do you think it is a good hobby? Why or why not? 2. Listen khổng lồ an interview about Trang’s hobby. Fill in each blank in the mind bản đồ with ONE word or number. 3. What is your hobby? Fill in the blanks below. 4. Now write a paragraph of about 70 words about your hobby. Use the notes in 3. Start your paragraph as shown below.

Xem lời giải


Looking back

1. Complete the sentences with appropriate hobbies. 2. Write true sentences about you và your family members. 3. Use the present simple khung of each verb khổng lồ complete the passage. 4. Change the following sentences into questions và negative ones.

Xem lời giải


Project

1. Brainstorm some interesting và easy-to-do hobbies. 2. Choose a popular one among teens & discuss its benefits. 3. Create a poster about this hobby. Find suitable photos for it or draw your own pictures. 4. Present the hobby to lớn the class. Try to lớn persuade your classmates khổng lồ take it up.

Xem lời giải


*
*

*

*
*

*
*

*

Đăng ký kết để nhận giải thuật hay cùng tài liệu miễn phí

Cho phép boedionomendengar.com giữ hộ các thông báo đến chúng ta để nhận thấy các giải mã hay cũng giống như tài liệu miễn phí.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *