THE RIGHT TO STRIKE IN ESSENTIAL SERVICES: ECONOMIC IMPLICATIONS

Mark the letter A. B. C. Or D khổng lồ indicate the correct answer khổng lồ each of the following questions.

Bạn đang xem: The right to strike in essential services: economic implications

Question. It is no use ____ a girl that she doesn"t need to chiến bại any weight.


Mark the letter A. B. C. Or D to indicate the correct answer to each of the following questions.

Question. I have much homework that I ought ____.


Mark the letter A. B. C. Or D to lớn indicate the correct answer khổng lồ each of the following questions.

Question. I"m in a difficult position. What vày you advise me ____?


Mark the letter A, B, C, or D khổng lồ indicate the word(s) CLOSEST in meaning lớn the underlined word(s) in each of the following questions.

The scholarship is renewed annually và may be stopped if the students have poor academic records or bad behaviours.


Mark the letter A. B. C. Or D khổng lồ indicate the correct answer lớn each of the following questions.

Question. You should give up ____ your sister.


Mark the letter A. B. C. Or D lớn indicate the correct answer lớn each of the following questions.

Question. She did a funny little curtsy which Josh và Silver couldn"t help ____ at.


Mark the letter A. B. C. Or D to lớn indicate the correct answer to each of the following questions.

Question. We are looking forward ____ out at the weekend.


Mark the letter A. B. C. Or D khổng lồ indicate the correct answer khổng lồ each of the following questions.

Question. It"s a nice day. Does anyone fancy ____ for a walk?


Mark the letter A. B. C. Or D to lớn indicate the correct answer lớn each of the following questions.

Question. She is used ____ to lớn loud music.


Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word(s) CLOSEST in meaning to the underlined word(s) in each of the following questions.

Question.ASEAN organised different projects & activities tointegrate its members.


Mark the letter A, B, C, or D lớn indicate the word(s) CLOSEST in meaning to lớn the underlined word(s) in each of the following questions.

Question.The beautiful sights in Sa Pa, Mui Ne and Ha Noi all contribute lớn the country"s magiccharm.


Mark the letter A, B, C, or D to lớn indicate the word(s) CLOSEST in meaning lớn the underlined word(s) in each of the following questions.

The emblem of the Association of Southeast Asian Nations was designed basing on rice - the most important crop for the Southeast Asian people.


Mark the letter A, B, C, or D to lớn indicate the word(s) CLOSEST in meaning to lớn the underlined word(s) in each of the following questions.

Question.In Thailand, it"sagainst the law khổng lồ litter on the pavement. If you are caught, you can be fined up khổng lồ $2000 Baht.


Mark the letter A, B, C, or D khổng lồ indicate the word(s) CLOSEST in meaning to the underlined word(s) in each of the following questions.

Xem thêm: Ngành Công Nghiệp Ở Đông Nam Bộ Tập Trung Chủ Yếu Ở Đông Nam Bộ?

Question.The majorshortcoming of ASEAN as an organisation is the inability lớn go through many declarations, agreements, and instruments that they have proliferated over the years.

Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word(s) CLOSEST in meaning lớn the underlined word(s) in each of the following questions.


Câu 1: The government"s interference in the strike has been widely criticised.

A. disapproval

B. intervention

C. limitation

D. postponement


Giải bỏ ra tiết:

A. Disapproval (n) sự ko đồng tính

B. Intervention (n) sự xen vào, sự can thiệp

C. Limitation (n) sự hạn chế, sự giới hạn

D. Postponement (n) sự trì hoãn

Tạm dịch: Sự can thiệp của chính phủ nước nhà vào cuộc đình công đã biết thành chỉ trích rộng rãi.


Câu 2: The emblem of the Association of Southeast Asian Nations was designed basing on rice – the most important crop for the Southeast Asian people.

A. banner

B. logo

C. motto

D. khẩu hiệu


Giải đưa ra tiết:

A. Banner (n) biểu ngữ, ngọn cờ

B. Logo sản phẩm (n) biểu tượng

C. Motto (n) khẩu hiệu, phương châm

D. Khẩu hiệu (n) khẩu hiệu

Tạm dịch: hình tượng của hiệp hội các non sông Đông phái nam Á được thiết kế với dựa trên cây lúa - cây cỏ quan trọng duy nhất của bạn dân Đông nam Á.


Câu 3: The scholarship is renewed annually and may be stopped if the students have poor academic records or bad behaviours.

A. every day

B. every month

C. every week

D. every year


Giải đưa ra tiết:

Annually (adv) thường niên = every year

Tạm dịch: học tập bổng được gia hạn hàng năm và rất có thể bị ngừng nếu sinh viên có học bạ yếu hoặc hạnh kiểm ko tốt.


Câu 4: In Thailand, it"s against the law to litter on the pavement. If you are caught, you can be fined up lớn $2000 Baht.

A. evil

B. illegal

C. immoral

D. wrong


Giải đưa ra tiết:

A. Evil (adj): ác độc

B. Illegal (adj) trái pháp luật

C. Immoral (adj) trái đạo đức, luân lý

D. Wrong (adj) không đúng trái

Tạm dịch: Ở Thái Lan, xả rác rưởi trên vỉa hè là phạm luật luật. Nếu như khách hàng bị bắt, chúng ta cũng có thể bị phạt lên tới $ 2000 Baht.


Câu 5: The beautiful sights in Sa Pa, Mui Ne and Ha Noi all contribute to lớn the country"s magic charm.

A. beauty

B. fame

C. image

D. value


Giải chi tiết:

A. Beauty (n) vẻ đẹp

B. Fame (n) sự nổi tiếng

C. Image (n) hình ảnh

D. Value (n) giá chỉ trị

Tạm dịch: đông đảo cảnh đẹp mắt ở Sa Pa, Mũi Né, thủ đô đều góp thêm phần tạo buộc phải sức hút kỳ diệu đến đất nước.


Câu 6: ASEAN organised different projects & activities lớn integrate its members.

A. combine

B. interest

C. separate

D. tăng cấp


Giải bỏ ra tiết:

A. Combine (v) kết hợp, phối hợp

B. Interest (v) làm hứng thú

C. Separate (v) gây phân chia rẽ

D. Upgrade (v) nâng cấp

Tạm dịch: ASEAN đang tổ chức những dự án và chuyển động khác nhau để kết nối các thành viên


*
*
*
*
*
*
*
*

*
Tel:
1800.6947
*

*

*

Cơ quan nhà quản: doanh nghiệp Cổ phần technology giáo dục Thành Phát


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *