GETTING STARTED TRANG 58 UNIT 6 SGK TIẾNG ANH 8 TẬP 1, GETTING STARTED UNIT 6: FOLK TALES

Dưới đó là phần khởi cồn của Unit 6, nhằm giới thiệu về chủ thể xuyên suốt cũng giống như giúp bạn đọc có được một cái nhìn tổng quan về chủ thể Folk tales. Bài viết cung cấp lưu ý giải bài tập cùng phần dịch nghĩa nhằm giúp chúng ta hiểu cùng làm bài xích tập xuất sắc hơn.


*

GETTING STARTED

A suggestion for Nick’s project (Một nhắc nhở cho dự án của Nick)

1. Listen and read.

Bạn đang xem: Tiếng anh 8 tập 1

(Nghe cùng đọc.)

Duong : I phoned you around 9 p.m, but no reply.Nick : Oh, I was doing some internet research on Vietnamese legends for my project.Duong : Have you found one you like yet?
Nick : Not really. Can you suggest anything?
Duong : We have lots of legends, folk tales, & fables. A popular one is the lengend of Lac Long Quan và Au Co.Nick : Oh yeah? What’s it about?
Duong : Well, it’s about the origins of the Vietnamese people.Nick : Who are the main characters?
Duong : Lac Long quan tiền – the rồng king of the ocean, Au teo – a fairy, and their sons.Nick : and what’s the story?
Duong : Let me see… Lac Long quan liêu married Au Co. She gave birth to a bag of one hundred eggs, which produced one hundred baby boys.Nick : One hundred baby boys? That’s a lot.Duong : và some years later, Lac Long quan missed the sea so he took fifty of their sons khổng lồ the sea, and Au co took the others lớn the mountains. Those boys were the ancestors of the Vietnamese.Nick : What an interesting legend it is! I think I’ve found the subject of my project!

Dịch:

Dương : mình đã gọi cho chính mình lúc 9 giờ tối qua, nhưng không tồn tại trả lời.Nick : Ồ, mình thời điểm đó đã tìm trên mạng internet về những truyền thuyết của việt nam cho dự án công trình của mình.Dương: chúng ta đã kiếm được cái bạn thích chưa?
Nick : thiệt ra thì chưa. Các bạn có ý kiến đề nghị gì không?
Dương : bọn chúng mình có khá nhiều truyền thuyết, truyện dân gian và truyện ngụ ngôn. Một chiếc nổi giờ đồng hồ là thần thoại cổ xưa Lạc Long Quân cùng Âu Cơ.Nick : Ồ vậy sao? Nó nói đến gì?
Dương : À, nó nói về bắt đầu của người việt nam Nam.Nick : Ai là nhân vật dụng chính?
Dương : Lạc Long Quân - vua dragon của hải dương cả, Âu Cơ - một đàn bà tiên và con trai của họ.Nick : Và mẩu chuyện là gì?
Dương : Để bản thân xem... Lạc Long Quân kết duyên với Âu Cơ. Cô ấy sinh ra một chiếc túi cùng với 100 hột trứng mà ở ra 100 nhỏ xíu trai.Nick : Một 100 nhỏ bé trai à? nhiều thật đấy.Dương : cùng vài năm sau, Lạc Long Quân lưu giữ biển bắt buộc dắt 50 tín đồ con xuống biển, và Âu Cơ dắt 50 bạn con còn lại lên núi. Những người con đó là ông cha của người việt Nam.Nick : Thật là 1 trong những truyền thuyết hay! bản thân nghĩ bản thân đã kiếm được chủ đề đến dự án của chính bản thân mình rồi!

a. Read the conversation again and choose the correct answer.

1. What was Duong doing at 9 p.m. Last night? (Dương đang làm những gì lúc 9h tối qua?)=> B. He was phoning Nick. (Anh ấy đang gọi điện thoại cho Nick.)2. What was Nick doing at 9 p.m. Last night? (Nick đang làm cái gi lúc 9 giờ tối qua?)=> C. He was searching for information on the Web. (Anh ấy đang tìm thông tin trên mạng.)3. What legend did Duong recommend khổng lồ Nick? (Dương đã reviews cho Nick truyền thuyết thần thoại nào?)=> A. A legend about how Viet nam giới began. (Một truyền thuyết về việc người việt Nam ban đầu như cố gắng nào.)4. Who was Lac Long Quan? (Ai là Lạc Long Quân?)=> C. The long king of the ocean. (Vua dragon của biển lớn cả.)5. Where did Au teo take half of the sons? (Âu cơ dẫn một phần số nhỏ đi đâu?)=> A. To the mountains. (Đi lên núi.)

b. Match the words khổng lồ their meanings.(Nối các từ sau cùng với nghĩa của chúng.)

1 - c:title - the name of the story (tên của câu truyện)2 - d:genre - the type of the story it is (thể các loại truyện)3 - a:main characters - the people the story is about (người mà lại câu truyện nói về)4 - b:plot - the content of the story (nội dung câu truyện)

c. Find the information in the conversation to lớn complete the table.(Tìm tin tức trong đoạn hội thoại để ngừng bảng sau.)

Title

Nhan đề

Lac Long Quan & Au Co

Genre

Thể loại

Legend (truyền thuyết)

Main characters

Nhận vật chính

Lac Long Quan, Au Co & their sons (Lạc Long Quân, Âu Cơ và đàn ông của họ.)

Plot

Cốt truyện

- Lac Long quan liêu married Au Co. (Lạc Long Quân kết duyên cùng Âu Cơ)

- Au teo gave birth khổng lồ one hundred baby boys. (Âu Cơ sinh ra 100 fan con trai.)

- Lac Long quan lại missed the sea. (Lạc Long Quân ghi nhớ biển.)

- Lac Long quan liêu took 50 their son to lớn the sea. (Lạc Long Quân có 50 tín đồ con xuống biển.)

- Au teo took the others lớn the mountains. (Âu Cơ mang những con sót lại lên núi.)

d. What does this sentence from the conversation express?(Câu văn tiếp sau đây trong bài xích hội thoại diễn đạt điều gì?)

Nick: What an interesting legend it is!Thật là 1 trong truyền thuyết thú vị!Do you know what kind of sentence it is?(Em bao gồm biết đó là kiểu câu gì không?)It is anexclamatory sentence. (Đó là câu cảm thán.)

Lưu ý:

Câu cảm thán được dùng để biểu thị sự kinh ngạc hay cảm xúc mạnh. Họ dùng What trong câu cảm thán:What + a/an + adjective (tính từ) + danh từ đếm được + S + V!What + adjective + danh từ không đếm được/ danh trường đoản cú đếm được sinh sống số những + S + VChúng ta không tốt nhất thiết phải áp dụng tính trường đoản cú hoặc một công ty ngữ và động từ vào câu cảm thán.

2. Match the words with their definitions. Then listen, kiểm tra and repeat.(Nối những từ sau với tư tưởng của chúng. Sau đó, nghe, chất vấn và kể lại.)

1 - C. Traditional, imaginary short story that teaches a moral lesson; typically using animal characters (một bí quyết truyền thống, mẩu chuyện ngắn mang ý nghĩa tưởng tượng nhưng mà dạy một bài học kinh nghiệm đạo đức; điển hình nổi bật sử dụng hồ hết nhân vật đụng vật) — fable (truyện ngụ ngôn)2 - D. An imaginary story typically involving magic or fairies, usually for children (một câu chuyện tưởng tượng tương quan đến phù thủy hoặc thần tiên, hay là mang lại trẻ em) - fairy tale (truyện cổ tích)3 - B. A very old, traditional story from a particular place that was originally passed on lớn people in a spoken form (một câu chuyện truyền thống cuội nguồn rất xưa cũ mà lúc đầu được truyền cho nhiều người ở hiệ tượng nói) — folk tale (truyện dân gian)4 - A. An ancient story about brave people magical events that are probably not true (một mẩu truyện cổ về những người dũng cảm, rất nhiều sự việc phép màu mà rất có thể không tất cả thật) - legend (truyện truyền thuyết)

3. Game: Guess the story

Trò chơi: Đoán tên câu chuyện.

a. Think of a legend, folk tale, fable or fairy tale you know. Complete the table below.(Nghĩ về một truyền thuyết, truyện dân gian, truyện ngụ ngôn tuyệt truyện cổ tích. Xong xuôi bảng sau.)

Title

Nhan đề

Who is faster? (Ai cấp tốc hơn?)

Genre

Thể loại

Fable (truyện ngụ ngôn)

Main character

Nhân vật dụng chính

A hare, a tortoise (con thỏ, nhỏ rùa)

Plot

Cốt truyện

The Hare & the tortoise have a race. (Con thỏ và bé rùa tất cả một cuộc chạy đua.)

The hare is fast but he loses because he is arrogant. (Con thỏ cấp tốc nhưng nó thua vì chưng nó kiêu ngạo.)

The tortoise is slow but he wins the race because he understands himself và his compertitor. (Con rùa chậm chạp nhưng chiến thắng cuộc đua vì nó hiểu phiên bản thân và địch thủ của mình.)

b. Work in pair. Interview each other và try khổng lồ guess the title of the story.(Làm việc theo cặp. Phỏng vấn nhau và cố gắng đoán tên của câu chuyện.)

Dịch:

A:Đó là một số loại truyện gì?
B:Đó là truyện cổ tích.A:Ai là nhân thứ chính?
B:Lọ Lem, chị kế của cô ấy, với hoàng tử.A:Nó nói đến điều gì?
B:Nó nói tới Lọ Lem, một cô bé tốt bụng cùng xinh đẹp sau cùng kết hôn với cùng một hoàng tử.A:Đó là truyện Cinderella (Cô bé bỏng Lọ Lem) buộc phải không?
B:Đúng rồi!

Nghĩ về một truyền thuyết, truyện dân gian, ngụ ngôn giỏi cổ tích mà chúng ta biết. Kết thúc bảng bên dưới.


Task 1. Listen and read

(Nghe với đọc.)

A suggestion for Nick’s project

Duong: I phoned you around 9 p.m. Last night, but no reply.

Nick: Oh, I was doing some mạng internet research on Vietnamese legends for my project.

Duong: Have you found one you like yet?

Nick: Not really. Can you suggest anything?

Duong: We have lots of legends, folk tales, and fables. A popular one is the legend of Lac Long Quan and Au Co.

Nick: Oh yeah? What"s it about?

Duong: Well, it"s about the origins of the Vietnamese people.

Nick: Who are the main characters?

Duong: Lac Long quan lại - the dragon king of the ocean, Au co - a fairy, và their sons.

Nick: và what"s the story?

Duong: Let me see... Lac Long quan married Au Co. She gave birth lớn a bag of one hundred eggs, which produced one hundred baby boys.

Nick: One hundred baby boys? That"s a lot.

Duong: & some years later, Lac Long quan missed the sea so he took fifty of their sons to lớn the sea, & Au teo took the others to lớn the mountains. Those boys were the ancestors of the Vietnamese.

Nick: What an interesting legend it is! I think I"ve found the subject of my project!

*

a. Read the conversation again và choose the correct answers.

(Đọc bài xích đàm thoại lần nữa và lựa chọn câu trả lời đúng.)

1. What was Duong doing at 9p.m. Last night?

A. He was coming to Nick"s house.

C. He was talking lớn Nick.

B. He was phoning Nick.

2. What was Nick doing at 9p.m. Last night?

A. He was watching a TV show.

B. He was talking about his project.

C. He was searching for information on the Web.

3. What legend did Duong recommend lớn Nick?

A. A legend about how Viet phái nam began.

B. A legend about Vietnamese people being original.

C. A legend that isn"t well-known.

Xem thêm: How to balance mg + hno3 → mg(no3)2 + no2 + h2o, mg + hno3 → mg(no3)2 + no2 + h2o

4. Who was Lac Long Quan?

A. A fairy.

C. The long king of the ocean.

B. Au Co"s father.

5. Where did Au teo take half of the sons?

A. Lớn the mountains.

C. Khổng lồ Lac Long Quan"s land.

B. To the sea.

Phương pháp giải:

Dịch bài hội thoại:

Dương: Mình sẽ gọi cho bạn lúc 9h tối qua, nhưng bạn không trả lời.

Nick: Ồ, mình thời gian đó đã tìm trên internet về những truyền thuyết thần thoại cho dự án của mình.

Dương: Bạn đã tìm được cái bạn thích chưa?

Nick: Thật ra chưa. Chúng ta có gợi nhắc gì không?

Dương: Chúng mình có khá nhiều truyền thuyết, truyện dân gian với truyện ngụ ngôn. Một cái nổi giờ đồng hồ là thần thoại cổ xưa Lạc Long Quân với Âu Cơ.

Nick: Ồ tuyệt nên không? Nó nói đến gì?

Dương: À, nó nói về nguồn gốc của người việt Nam.

Nick: Ai là nhân đồ gia dụng chính?

Dương: Lạc Long Quân - long vương của hải dương cả, Âu Cơ - một đàn bà tiên và nam nhi của họ.

Nick: Và câu chuyện là gì?

Dương: Để bản thân xem... Lạc Long Quân kết bạn với Âu Cơ. Cô ấy hình thành một quấn trứng với 100 cái trứng mà nở ra 100 bạn con trai.

Nick: Một 100 người đàn ông à? nhiều thế.

Dương: Và vài ba năm sau, Lạc Long Quân lưu giữ biển yêu cầu dắt 50 bạn con xuống biển, với Âu Cơ dắt 50 người con khác lên núi. Những người con đó là thánh sư của người việt Nam.

Nick: Thật là một trong những truyền thuyết hay! mình nghĩ mình đã tìm được chủ đề cho dự án công trình của mình!

Lời giải bỏ ra tiết:

1. B

(Dương làm cái gi lúc 9 giờ tối qua? => B. Cậu ấy đang điện thoại tư vấn cho Nick.)

2. C

(Nick làm cái gi vào 9 giờ tối qua? => C. Cậu ấy sẽ tìm thông tin trên web.)

3. B 

(Dương ý kiến đề xuất Nick thần thoại cổ xưa nào? => B. Một thần thoại về bắt đầu người Việt Nam.)

4. C

(Ai là Lạc Long Quân? => C. Vua rồng của biển cả.)

5. A

(Âu Cơ dẫn một nửa đàn ông đi đâu? => A. Lên núi)


Bài 1 b

b. Match the words lớn their meanings.

(Nối trường đoản cú với nghĩa.)

1. Title

2. Genre

3. Main characters

4. Plot

a. The people the story is about

b. The content of the story

c. The name of the story

d. The type of story it is

Lời giải chi tiết:

1 - c: title - the name of the story (tên của câu truyện)

2 - d: genre - the type of the story it is (thể nhiều loại truyện)

3 - a: main characters - the people the story is about (người cơ mà câu truyện nói về)

4 - b: plot - the nội dung of the story (nội dung câu truyện)


Bài 1 c

c. Find the information in the conversation to lớn complete the table.

(Tìm thông tin trong bài xích đàm thoại để dứt bảng.)

Title

Lac Long Quan và Au Co

Genre

 

Main characters

 

Plot

 

- Lac Long quan tiền married Au Co.

-

-

-

Lời giải chi tiết:

Title (Tiêu đề )

Lac Long Quan và Au co (Lạc Long Quân cùng Ấu Cơ)

Genre (Thể loại)

Legend (Truyền thuyết)

Main characters 

(Nhân vật chính)

Lac Long Quan, Au Co and their sons

(Lạc Long Quân Âu Cơ và nhỏ của họ)

Plot 

(Cốt truyện)

- Lac Long quan married Au Co 

(Lạc Long Quân thành thân với Âu Cơ)

- Au co gave birth to lớn one hundred baby boys 

(Âu Cơ hình thành 100 đứa con trai)

- Lac Long quan missed the sea 

(Lạc Long Quân nhớ biển)

- Lac Long quan took 50 their son khổng lồ the sea 

(Lạc Long Quân có 50 con xuống biển)

- Au co took the others to lớn the mountains. 

(Âu Cơ mang 50 con lên núi)


Bài 1 d

d. What does this sentences from the conversation express?

(Câu này trong bài đàm thoại diễn tả điểu gì?)

Nick: What an interesting legend it is!

(Thật là 1 trong truyền thuyết thú vị!)

Do you know what kind of sentence it is?

(Bạn có biết các loại câu đó không?)

Lời giải bỏ ra tiết:

Nick: What an interesting legend it is!

(Nick: Thật là 1 trong những truyền thuyết thú vị!)

→ This sentence shows Nick’s feeling about the legend; he finds it interesting.

(Câu này thể hiện cảm xúc của Nick về truyền thuyết; chúng ta ấy thấy nó thú vị)

→ It is an exclamatory sentence.

(Đó là câu cảm thán.)


Task 2. Match the words with their definitions. Then listen, kiểm tra and repeat.

(Nối phần nhiều từ với nghĩa của họ. Tiếp nối nghe, soát sổ và lặp lại.)

A. Legend

1. Traditional, imaginary short story that teaches a moral lesson; typically using animal characters

B. Folk tale

2. An imaginary story typically involving magic or fairies, usually for children

C. Fable

3. A very old, traditional story from a particular place that was originally passed on to people in a spoken form

D. Fairy tale

4. An ancient story about brave people or magical events that are probably not true

Phương pháp giải:

Audio script:

1. A very old, traditional story from a particular place that was originally passed on to lớn people in a spoken form - folk tale

(Một mẩu chuyện truyền thống, rất cổ xưa từ một nơi cụ thể mà ban đầu được truyền lại đến mọi tín đồ dưới hình thức nói - câu chuyện dân gian)

2. An ancient story about brave people magical events that are probably not true - legend

(Một câu chuyện cổ điển về đông đảo sự kiện ma thuật kiêu dũng có lẽ sai - huyền thoại)

3. An imaginary story typically involving magic or fairies, usually for children - fairy tale

(Một mẩu truyện tưởng tượng thường tương quan đến ma thuật hoặc đàn bà tiên, thường xuyên là cho trẻ nhỏ - mẩu truyện cổ tích)

4. Traditional, imaginary short story that teaches a moral lesson; typically using animal characters - fable

(Truyện ngắn truyền thống, tưởng tượng dạy một bài học kinh nghiệm đạo đức; thường sử dụng các nhân vật động vật hoang dã - truyện ngụ ngôn)

Lời giải bỏ ra tiết:

1 - C

(một bí quyết truyền thống, câu chuyện ngắn mang tính tưởng tượng nhưng dạy một bài học đạo đức; điển hình nổi bật sứ dụng rất nhiều nhân vật động vật — truyện ngụ ngôn)

2 - D

(một câu chuyện tưởng tượng tương quan đến phù thủy hoặc thần tiên, hay là cho trẻ em - truyện cổ tích)

3 - B

(một câu chuyện truyền thống lâu đời rất cũ xưa mà ban đầu được truyền cho đa số người ở hình thức nói — truyện dân gian)

4 - A

(một mẩu truyện cổ về những người dũng cảm, đa số sự việc phép thuật mà rất có thể không gồm thật - truyện truyền thuyết)


Task 3. GAME: GUESS THE STORY

(Trò chơi: Đoán câu chuyện)

a. Think of a legend, folk tale, fable or fairy tale you know. Complete the table below.

(Nghĩ về một truyền thuyết, truyện dân gian, ngụ ngôn tốt cổ tích mà bạn biết. Hoàn thành bảng mặt dưới.)

Title

 

Genre

 

Main characters

 

Plot

 

Lời giải bỏ ra tiết:

Title (Tựa đề)

Who is faster? (Ai nhanh hơn?)

Genre (Thể loại)

Fable (Truyện ngụ ngôn)

Main characters

(Nhân vât chính)

a hare and a tortoise 

(thỏ và rùa)

Plot 

(Cốt truyện)

- The hare boated he run faster than the tortoise.

(Thỏ mặc loác chạy nhanh hơn rùa.)

- The tortoise challenged him khổng lồ a race.

(Rùa thách thỏ chạy đua.)

- The Hare soon left the tortoise behind & took a nap. 

(Thỏ nhanh lẹ bỏ xa rùa với nằm ngủ.)

- When he woke up, he found (out) that the tortoise arrived before him. 

(Khi thỏ thức giấc dậy nó thấy rùa đang đi đến đích trước nó.)


Bài 3 b

b. Work in pairs. Interview each other and try lớn guess the title of the story.

(Làm theo cặp. Vấn đáp nhau và nỗ lực đoán tựa câu truyện.)

Lời giải bỏ ra tiết:

A: What kind of story is it?

(Nó là các loại truyện gì?)

B: It"s a fairy tale.

(Nó là truyện cổ tích.)

A: Who are the main characters?

(Ai là nhân đồ gia dụng chính?)

B: Cinderella, her stepsisters, her stepmother, and a prince.

(Cinderella, chị kế của cô ấy ấy,mẹ kế và một hoàng tử.)

A: What"s it about?

(Nó nói tới gì?)

B: It"s about Cinderella, a kind & beautiful girl who finally gets married to lớn a prince.

(Nó nói về Cinderella, một cô nàng tốt bụng với xinh rất đẹp mà cuối cùng kết hôn với cùng một hoàng tử.)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *