Choose the best option to complete these following sentences 1

Mark the letter A, B, C or D lớn indicate the correct answer to lớn each of the following questions.

Bạn đang xem: Choose the best option to complete these following sentences 1

Câu hỏi:

Tom invited us lớn come lớn his party, _________?


Giải thích:Mệnh đề trước tiên ở thể khẳng định thì vượt khứ đối kháng (invited), thắc mắc đuôi đã là “didn’t”.

Tạm dịch:Tom mời cửa hàng chúng tôi đến dự tiệc, đề nghị không?


*


*


Toán 12

Lý thuyết Toán 12

Giải bài bác tập SGK Toán 12

Giải BT sách nâng cấp Toán 12

Trắc nghiệm Toán 12

Ôn tập Toán 12 Chương 4


Ngữ văn 12

Lý thuyết Ngữ Văn 12

Soạn văn 12

Soạn văn 12 (ngắn gọn)

Văn mẫu mã 12

Hồn Trương Ba, da hàng thịt


Tiếng Anh 12

Giải bài bác Tiếng Anh 12

Giải bài Tiếng Anh 12 (Mới)

Trắc nghiệm giờ Anh 12

Unit 16 Lớp 12

Tiếng Anh 12 mới đánh giá 4


Vật lý 12

Lý thuyết trang bị Lý 12

Giải bài bác tập SGK vật Lý 12

Giải BT sách nâng cao Vật Lý 12

Trắc nghiệm thiết bị Lý 12

Vật lý 12 Chương 8


Hoá học tập 12

Lý thuyết Hóa 12

Giải bài bác tập SGK Hóa 12

Giải BT sách cải thiện Hóa 12

Trắc nghiệm Hóa 12

Ôn tập hóa học 12 Chương 9


Sinh học tập 12

Lý thuyết Sinh 12

Giải bài xích tập SGK Sinh 12

Giải BT sách cải thiện Sinh 12

Trắc nghiệm Sinh 12

Ôn tập Sinh 12 Chương 8 + 9 + 10


Lịch sử 12

Lý thuyết lịch sử hào hùng 12

Giải bài tập SGK lịch sử hào hùng 12

Trắc nghiệm lịch sử hào hùng 12

Lịch Sử 12 Chương 5 lịch sử vẻ vang VN


Địa lý 12

Lý thuyết Địa lý 12

Giải bài tập SGK Địa lý 12

Trắc nghiệm Địa lý 12

Địa Lý 12 Địa Lý Địa Phương


Công nghệ 12

Lý thuyết công nghệ 12

Giải bài xích tập SGK công nghệ 12

Trắc nghiệm technology 12

Công nghệ 12 Chương 6


Xem nhiều nhất tuần

Đề thi minh họa trung học phổ thông QG năm 2023

Đề thi trung học phổ thông QG 2023 môn đồ dùng lý

Đề thi thpt QG 2023 môn Hóa

Đề thi thpt QG 2023 môn Sinh

Đề thi thpt QG 2023 môn Sử

Đề thi trung học phổ thông QG 2023 môn Địa

Đề thi trung học phổ thông QG 2023 môn GDCD

Đề thi thpt QG 2023 môn Toán

Đề thi trung học phổ thông QG 2023 môn tiếng Anh

Đề thi trung học phổ thông QG 2023 môn Ngữ Văn

Đề cương HK2 lớp 12

Đề thi HK2 lớp 12

Video ôn thi thpt QG môn Văn

Video ôn thi trung học phổ thông QG tiếng Anh

Video ôn thi thpt QG môn Toán

Video ôn thi thpt QG môn thứ lý

Video ôn thi thpt QG môn Hóa

Video ôn thi trung học phổ thông QG môn Sinh

Tuyên Ngôn Độc Lập

Tây Tiến

Việt Bắc

Đất Nước- Nguyễn Khoa Điềm

Người lái đò sông Đà

Ai đang đặt tên cho mẫu sông

Vợ ông xã A Phủ

Vợ Nhặt

Rừng xà nu

Những người con trong gia đình

Chiếc thuyền bên cạnh xa

Khái quát mắng văn học vn từ đầu CMT8 1945 đến nạm kỉ XX


*

Kết nối với chúng tôi


TẢI ỨNG DỤNG HỌC247

*
*

Thứ 2 - vật dụng 7: từ bỏ 08h30 - 21h00

hoc247.vn

Thỏa thuận sử dụng


Đơn vị công ty quản: công ty Cổ Phần giáo dục HỌC 247


Chịu trọng trách nội dung: Nguyễn Công Hà - Giám đốc doanh nghiệp CP giáo dục đào tạo Học 247

*

*
Toán học
*
vật Lý
*
chất hóa học
*
Văn học tập
Choose the best option khổng lồ complete these following sentences

1. Tom invited us to lớn come to his party, ___________?

A. Hadn’t he B. Wasn’t he C. Wasn’t he D. Didn’t he

2. There was an exciting football match on TV last night, __________?

A. Wasn’t it B. Was not there C. Wasn’t there D. Was it

3. Who teaches you English? - Mr. đen _________?

A. Is B. Teaches C. Does D. Do

4. I am not to fast, _________?

A. Aren’t I B. Vì I C. Am I D. Are I

5. I’m wrong, ________?

A. Am not B. Aren’t I C. Are not D. Amn’t

6. Someone discovered penicillin in 1928, __________?

A. Hadn’t he/she B. Didn’t he/she C. Didn’t someone D. Wasn’t he/she

7. You stayed trang chủ last night, _________?

A. Had you B. Would you C. Didn’t you D. Did you

8. The poor don’t have many things lớn eat, __________?

A. Bởi we B. Bởi vì they C. Vày you D. Vì chưng I

9. The teacher asked you if finished your homework that day, ________?

A. Hadn’t he B. Didn’t he C. Did you D. Hadn’t he

10. You were driving home when you saw Lan, _________?

A. Didn’t you B. Weren’t you C. Wouldn’t you D. Hadn’t you

11. You are thirty, ________?

A. Don’t you B. Aren’t you C. Are you D. Are you not

12. Nam giới wishes he had worked hard last year, _________?

A. Hadn’t phái nam B. Hadn’t he C. Doesn’t nam D. Doesn’t he

13. Not only the women but also the men _____ watching this programme.

Xem thêm: Sơ Đồ Tóm Tắt Nào Sau Đây Thể Hiện Đúng Quá Trình Đường Phân ?

A. Like B. Has liked C. Is liking D. Likes

14. Neither the students nor the teacher ______ raincoats

A. Taking B. Takes C. Are taking D. Take

15. You had had breakfast before you went khổng lồ school yesterday, _______ ?

A. Hadn’t you B. Didn’t you C. Wouldn’t you D. Weren’t you

16. ______ ten minutes earlier, we would have got better seats.

A. If we had not arrived B. Had we arrived C. Did we arrive D. If we arrived

17. Only when you grow up, _______ the truth.

A. Did you know B. Will you know C. You would know D. You will know

18. You could ride a bicycle when you were five, _______?

A. Hadn’t you B. Didn’t you C. Weren’t you D. Couldn’t you

19. There have been many achievements since the country carries out economic reforms, ______?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *